Nya insikter om överprövning av offentlig upphandling

Pressmeddelande

En stor andel, 80 procent, av de offentliga upphandlingar som överprövas bedöms vara korrekta. Men mycket få upphandlingar överprövas innan tilldelningsbeslutet. Det visar den rapport som Upphandlingsmyndigheten har lämnat över till regeringen.

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att beskriva, kartlägga och analysera mål om överprövning. Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Konkurrensverket gått igenom 1 000 av de 2 799 upphandlingar som överprövades under åren 2015-2016.

– Konsekvenserna av överprövade upphandlingar är ofta besvärliga för både upphandlande myndigheter och leverantörer. Men möjligheten att överpröva upplevs ändå av båda parter som viktig för rättssäkerheten.Ryktet att antalet överprövade upphandlingar har ökat stämmer inte. Enligt statistiken har överprövningarna snarats minskat de senaste fem åren från, 8,0 procent 2012 till 7,4 procent 2016, säger Ann-Sofie Lillberg, enhetschef Affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten.

Cirka 20 procent av överprövningarna leder till framgång för leverantören och upphandlingen får göras om eller rättas. Men det betyder också att den största delen, 80 procent av de överprövade upphandlingarna, bedöms vara korrekta.

– Det visar att offentlig upphandling i Sverige generellt håller god kvalitet. Det vi också ser är att ungefär hälften av leverantörerna som begär överprövning företräds av juridiska ombud i överprövningsprocessen, främst medelstora och stora leverantörer. Av dessa är det cirka 30 procent som får bifall i sin ansökan om överprövning, alltså en högre andel än genomsnittet, säger Ann-Sofie Lillberg.

I många överprövningar anförs flera grunder, i snitt 1,6 grunder per överprövning. Den typ av grund som oftast anförs i överprövningen, i 45 procent av avgörandena, är brister i förfrågningsunderlaget. I 40 procent av avgörandena har leverantören klagat på bedömningen av uppfyllandet av krav på leverantören. Klagomål kopplat till krav på upphandlingsföremålet har anförts i 30 procent av avgörandena. I 13 procent av överprövningarna har leverantören klagat på hur anbudsutvärderingen har genomförts.

– Vi ser också att 97 procent av alla överprövningar sker efter tilldelningsbeslutet. Brister och krav som skulle kunna upptäckas i tidigare skede överprövas alltså ofta först efter att tilldelningsbeslutet har offentliggjorts, säger Ann-Sofie Lillberg.

Rapporten har nu överlämnats till regeringen och kommer användas som faktaunderlag i utredningen Flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EUs tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor. Dir 2017:69.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd