Nytt regelverk skapar förutsättningar för bättre upphandlingsstatistik

Nyhet

Den 1 januari 2021 träder ett nytt regelverk för offentliga upphandlingar i kraft. Upphandlingsmyndigheten är i sitt remissvar positivt till flera av förslagen i regeringens promemoria. De uppgifter som kommer att samlas in är enligt myndigheten väl avvägda och kommer att leda till att kvalitativ statistik kan skapas – särskilt på längre sikt. Men myndigheten skulle gärna sett mer tid för genomförande och täckning för ökade kostnader.

Den 1 juli 2020 får Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik och ett halvår senare, den 1 januari 2021, ändras upphandlingslagarna. Syftet med det nya regelverket är att skapa förutsättningar för att ta fram bättre statistik och att göra den mer tillgänglig genom att den publiceras digitalt.

Bättre upphandlingsstatistik på sikt

Upphandlingsmyndigheten kommenterar i sitt remissvar på Finansdepartementets promemoria Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik flera av förslagen.

– Vi välkomnar i stort de föreslagna förändringarna kring vad annonser om upphandling ska innehålla. Det är en bra början som särskilt på sikt kommer att leda till upphandlingsstatistik av hög kvalitet. Men samtidigt, som vi sagt tidigare, hade vi önskat bättre förutsättningar för att utföra vårt nya uppdrag som blivande statistikmyndighet, säger Inger Ek, Upphandlingsmyndighetens generaldirektör.

Snäv tidsram för genomförande

De områden som myndigheten framför synpunkter på rör i huvudsak tre delar; den snäva tidsramen, kostnader för genomförandet samt att vissa delar i förordningstexten är otydlig och behöver klargöras. Vissa av dessa delar behöver åtgärdas omgående, medan andra kan vänta till kommande lagstiftningsprojekt.

Krav på miljö och innovation i annonserna

Annonsering av upphandlingar under tröskelvärdena omfattas endast av de svenska upphandlingslagarna. Annonser för dessa upphandlingar ska, enligt regeringens förslag, innehålla uppgifter om det ställs sociala krav och krav på miljö och innovation.

Upphandlingar över tröskelvärdet omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv och där ställs, enligt förslaget, inga sådana krav. Det kommer att påverka statistiken eftersom det årligen görs fler än 18 000 upphandlingar och drygt hälften av dessa är under tröskelvärdena.

– Den nya statistiken över sociala krav och krav på miljö och innovation blir givetvis begränsad om bara hälften av de svenska upphandlingarna ingår i den. Men de förändringarna kan vänta tills EU-regelverket ändras år 2022/2023, säger Inger Ek.

Omfattande kostnader för att bygga upp statistikdatabas

Upphandlingsmyndigheten ska på några månader skapa ett system för insamling av uppgifter från annonser om upphandling och samtidigt bygga upp en statistikdatabas. Att vara statistikmyndighet innebär också ska man också meddela föreskrifter för annonsdatabaserna.

Att bygga upp en statistikdatabas och implementera den nya lagstiftningen innebär förhållandevis omfattande kostnader . Trots det får Upphandlingsmyndigheten inga extra resurser. I remissvaret påtalas att ”det är särskilt utmanande med tanke på myndighetens jämförelsevis blygsamma storlek och resurser.” 

När EU-regelverket ändras kommer det att innebära ytterligare kostnader för Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndighetens remissvar UHM-2020-0036

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd