Nytt verktyg förenklar beräkning av livscykelkostnader för modulbyggnader

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt kalkylverktyg för beräkning av livscykelkostnader (LCC) vid upphandling av tillfälliga modulbyggnader. Verktyget hjälper upphandlare att jämföra totalkostnaderna för olika investeringsalternativ. Det blir nu enklare att göra upphandlingar som är både energi- och kostnadseffektiva.

Ofta upphandlas tillfälliga modulbyggnader utan att hänsyn tas till energiprestanda och driftskostnader trots att det är den upphandlande myndigheten som ensam står för energi- och driftskostnaderna. Vårt LCC-verktyg fokuserar på tillfälliga modulbyggnader för skolverksamhet. Verktyget inkluderar de poster som kan vara relevanta att ta med vid beräkning av byggnadens kostnader för anskaffning och nyttjande.

LCC-kalkylen tar inte bara hänsyn till grundinvesteringen. Kostnader för exempelvis drift, underhåll och förbrukningsmaterial under byggnadens hela nyttjandetid räknas också in.

LCC-verktyget kan med fördel användas i ett tidigt skede av inköpsprocessen för att göra strategiska val om det är köp, leasing eller hyra som är lämpligt att upphandla. Exempelvis i en marknadsanalys av olika lösningar och erbjudanden,

- I kalkylen är det möjligt att jämföra kostnaderna mellan olika investeringsalternativ - köp, hyra eller leasing – för att kunna ta ett medvetet beslut redan i inköpsprocessens tidiga skede, säger Ylva Svedenmark, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

LCC-kalkylen kan också användas i en anbudsutvärdering. Den bör då kompletteras med kravskrivningar och kontraktsklausuler gällande garantier och ansvar om att den färdiga byggnaden inte ska avvika från värdena som anges i LCC-kalkylen.

I LCC-beräkningen ingår byggnadens energianvändning för uppvärmning, kyla och fastighetsel. I verktyget är det även möjligt att räkna på klimatpåverkan från energianvändningen och vad en investering i solceller skulle innebära.  

- Vår nya kalkyl gör det enklare att upphandla tillfälliga byggnader som är energi- och kostnadseffektiva. Genom att ställa hålllbarhetskrav i upphandlingar bidrar den offentliga affären till en bättre miljö och i detta fall även till lägre kostnader, säger Ylva Svedenmark.

Tillfälliga modulbyggnader har blivit viktiga lösningar när många av landets kommuner och andra upphandlande myndigheter står inför ett ökat behov av att snabbt och flexibelt kunna skaffa fram skolor, förskolor och bostäder. Erfarenheter visar att de tillfälliga byggnaderna ofta står kvar och används i längre tidsperioder än vad som var planerat. Det gör att den enskilda upphandlingen kan få mer långtgående konsekvenser än vad som var tänkt.

Läs mer om marknaden och upphandling av tillfälliga modulbyggnader i vår rapport Att tänka på inför upphandling av paviljonger från 2017.

Se vårt LCC-verktyg för tillfälliga modulbyggnader.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd