Offentlig upphandling har en nyckelroll i den nya livsmedelsstrategin

Publicerad

Propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige presenterades i Rosenbad den 30 januari. Inom det strategiska området Konsument och marknad är offentlig konsumtion utpekat som en särskilt viktig fråga: ”Upphandlande myndigheters och enheters kompetens inom offentlig upphandling av livsmedel och måltidstjänster bör stärkas” lyder propositionen.

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att genom branschdialoger och genom att lyfta goda exempel, stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter och enheter inom livsmedelsupphandling. Arbetet har under hösten 2016 startat genom omvärldsanalys och rekrytering och inom kort bjuds intressenter inom relevanta områden för uppdraget in till dialog med syftet att gemensamt öka offentlig konsumtions möjlighet att bidra till att uppnå målen för livsmedelsstrategin. 

- Arbetet med branschdialoger är viktigt för att tillsammans finna lösningar som tillgodoser både köpar-och säljarperspektiv i den sunda offentliga affären, och samtidigt bidra till en hållbar framtid, säger Monica Sihlén, segmentsansvarig livsmedel.  

- Som ett stöd i det praktiska genomförandet av Livsmedelsstrategin kommer Upphandlingsmyndigheten också främja möjligheterna för offentlig kund att ställa krav i nivå med de krav som ställs på svenskt jordbruk när de upphandlar livsmedel och måltidstjänster till förskolor, skolor, inom äldreomsorg och på sjukhus, säger Monica Sihlén.  

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd