Översättningsfel nu rättade i ESPD

Publicerad

Den svenska versionen av Europeiska kommissionens standardiserade formulär för egen försäkran – ESPD – innehöll några felskrivningar. De översättningsfel som uppmärksammats i bl.a. branschmedia är nu avhjälpta och det går nu bra att använda det digitala formuläret.

De aktuella felen gällde frågorna om betalning av skatter respektive sociala avgifter i Del III Skäl för uteslutning, B: Skäl som rör åsidosättande av skyldigheter att betala skatter eller sociala avgifter. När leverantören svarade ja på frågan om denne uppfyllt alla sina skyldigheter i dessa avseenden fick denne med automatik följdfrågan hur stora skatteskulderna m.m. var och om dessa fastställts i någon fällande dom.

Kommissionen har nu rättat till dessa felöversättningar. Frågan lyder nu om leverantören åsidosatt sina skyldigheter. Lydelsen har motsvarande utformning i de andra medlemsspråken. Det kvarstår emellertid några språkliga felaktigheter i den svenska versionen som vi hoppas att Kommissionen rättar så snart det kan ske.

De nya svenska upphandlingslagarna innehåller regler om leverantörers egen försäkran om att det inte finns grund för uteslutning och att uppställda kvalificeringskrav och urvalskriterier uppfylls. En sådan försäkran lämnas i det standardformulär som Europeiska kommissionen har fastställt. Kommissionen tillhandahåller en webbtjänst i vilken man kan skapa och fylla i ett formulär för varje upphandling. Leverantörer kan där skapa en egen försäkran genom att svara på uppställda frågor.

Upphandlingsmyndigheten arbetar på en vägledning om ESPD och övriga nyheter vad gäller leverantörsprövning. Vår förhoppning är att denna kan publiceras under februari månad.

Här hittar du mer information om ESPD

Vi har även besvarat en rad frågor om ESPD och de nya reglerna om leverantörsprövning i vår frågeportal (taggade som bl.a. ”ESPD”)

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd