Regelbunden uppföljning av nationella upphandlingsstrategin

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att genomföra och följa upp den nationella upphandlingsstrategin. Vi ska även verka för att den nationella upphandlingsstrategin får genomslag. Det sker genom att informera och vägleda upphandlande myndigheter och enheter att utveckla sitt strategiska arbete med inköp och upphandling.

- Att följa upp upphandlingsstrategin handlar även om hur strategin har påverkat myndigheters inköpsarbete och vilka övriga effekter som kan påvisas med anledning av strategin, säger Niklaz Kling, strateg med ansvar för nationella upphandlingsstrategin.

Bland resultaten av uppföljningsmätningen år 2018 kan nämnas att 68 % av de svarande anger att de vidtagit åtgärder för att genomföra innehållet i strategin.

Den nationella upphandlingsstrategin togs fram av regeringen 2016 som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna. Den innehåller sju inriktningsmål som upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta utifrån för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp. Sedan dess har vi genomfört en nollmätning samt en uppföljningsmätning.

Läs vidare om nationella upphandlingsstrategin och våra uppföljningar inom de olika inriktningsmålen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd

TWITTER

Tweeta @uhmynd