Risk för oskäliga arbetsrättsliga villkor för parkskötare

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömning för parkskötare. Den är en vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var det finns risk för oschyssta villkor. Vår bedömning är att det finns risker för oskäliga arbetsvillkor för parkskötare. Vi har därför fastställt villkor för lägsta nivå för bland annat lön, arbetstid och rätten till övertidsersättning.

Bedömningarna har genomförts med utgångspunkt från ett antal riskindikatorer som till exempel låg utbildningsnivå, utländsk arbetskraft, hög konkurrens eller lång och komplex leverantörskedja. Vi har även inhämtat annan information från arbetsmarknadens parter eller myndigheter som de anser vara väsentliga för att avgöra om det kan förekomma risk för oskäliga arbetsvillkor för arbetstagare när kontrakt ska utföras.

Kommunal har bland annat uppmärksammat att de flesta företagen vill teckna kollektivavtal, men har uppfattat det som att företagen gör det för att vinna upphandling. Företagens uppfattning är att det är ett måste för att vinna upphandlingar. Kommunal anser även att flera företag som har kollektivavtal inte följer dess lönevillkor. Det kan skapa onormalt låga anbud.

Använd vår riskbedömning som en vägledning till en slutgiltig bedömning i en enskild upphandling. Våra bedömningar är generella för hela landet och regionala och lokala skillnader kan förekomma.

Publicerade riskbedömningar

Arbetsrättsliga villkor för parkskötare

För att parkskötare ska ha schyssta arbetsrättsliga villkor har vi i dialog med arbetsmarknadens parter nu kunnat fastställa bland annat:

  • minimilön per timme på 137,25 kr/timme för arbetstagare som har fyllt 19 år och har viss erfarenhet av yrket.
  • villkor för ordinarie arbetstid på 40 timmar per vecka
  • hur förläggningen av arbetstiden ska ske
  • rätten till övertidsersättning och OB-tillägg.

Arbetsrättsliga villkor för parkskötare

Bestämmelserna om särskilda arbetsrättsliga villkor ska tillämpas när upphandlande organisationer bedömer att det finns risk för att arbetstagare får oskäliga arbetsvillkor under tiden de utför kontraktet. Av den anledningen behöver upphandlande organisationer göra en behövlighetsbedömning. Begreppet ”behövlighetsbedömning” innebär att genomföra en riskanalys för att undersöka eventuella risker för snedvridning av konkurrensen genom att ge arbetare oschyssta arbetsvillkor. För att underlätta för upphandlande organisationer genomför Upphandlingsmyndigheten riskbedömningar i dialog med arbetsmarknadens parter inom olika yrken. Våra riskbedömningar ger vägledande information för en slutgiltig behövlighetsbedömning som görs inför den enskilda upphandlingen. Om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor så är det vår ambition att även fastställa villkor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd