Risk för oskäliga arbetsrättsliga villkor för skogsvårdare

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten har i dialog med arbetsmarknadens parter genomfört riskbedömning för skogsvårdare. Den är en vägledning till upphandlande myndigheters skyldighet att bedöma var det finns risk för oschyssta villkor. Vår bedömning är att det finns risker för oskäliga arbetsvillkor för skogsvårdare. Vi har därför fastställt villkor för bland annat vilka lönetillägg utöver ordinarie lön som arbetstagare har rätt till.

Bedömningarna har genomförts med utgångspunkt från ett antal riskindikatorer som till exempel låg utbildningsnivå, utländsk arbetskraft, hög konkurrens eller lång och komplex leverantörskedja. Vi har även inhämtat annan information från arbetsmarknadens parter eller myndigheter som de anser vara väsentliga för att avgöra om det kan förekomma risk för oskäliga arbetsvillkor för arbetstagare när kontrakt ska utföras.

I vårt arbete har det bland annat framkommit att trots hög kollektivavtalstäckning anser GS-facket (Facket för skogs-, trä och grafisk bransch) att det är låg efterlevnad av kollektivavtal. Detta kan ske genom att arbetsgivare inte betalar ut övertidsersättning eller lönetillägg vid arbete på obekväm arbetstid.

Använd vår riskbedömning som en vägledning till en slutgiltig bedömning i en enskild upphandling. Våra bedömningar är generella för hela landet och regionala och lokala skillnader kan förekomma.

Publicerade riskbedömningar

Arbetsrättsliga villkor för skogsvårdare

För att skogsvårdare ska ha schyssta arbetsrättsliga villkor har vi i dialog med arbetsmarknadens parter bland annat fastställt vilka lönetillägg utöver ordinarie lön som arbetstagare har rätt till, så som:

  • Övertidsersättning på 47,11 kr/timme utöver ordinarie lön
  • OB-tillägg på minst 37,53 kr/timme utöver ordinarie lön
  • Eller rätt till kompensationsledighet istället för lönetillägg.
  • Ordinarie arbetstid på 40 timmar/vecka eller 38 timmar vid skiftarbete
  • Övertid får maximalt ske enligt arbetstidslagen med 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod.

Arbetsrättsliga villkor för skogsvårdare

Bestämmelserna om särskilda arbetsrättsliga villkor ska tillämpas när upphandlande organisationer bedömer att det finns risk för att arbetstagare får oskäliga arbetsvillkor under tiden de utför kontraktet. Av den anledningen behöver upphandlande organisationer göra en behövlighetsbedömning. Begreppet ”behövlighetsbedömning” innebär att genomföra en riskanalys för att undersöka eventuella risker för snedvridning av konkurrensen genom att ge arbetare oschyssta arbetsvillkor. För att underlätta för upphandlande organisationer genomför Upphandlingsmyndigheten riskbedömningar i dialog med arbetsmarknadens parter inom olika yrken. Våra riskbedömningar ger vägledande information för en slutgiltig behövlighetsbedömning som görs inför den enskilda upphandlingen. Om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor så är det vår ambition att även fastställa villkor.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd