Så ökas sysselsättningen i Frankrike

Nyhet

Frankrike har lång erfarenhet av att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. En helt ny roll har växt fram: lokala facilitatorer som både påverkar och ger stöd för att öka chanserna till jobb för dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

I november besökte ESF-projektet ”Sysselsättning genom offentlig upphandling” Frankrike för att lära sig mer om deras långa erfarenhet av att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling och att matcha individer mot offentliga kontrakt.

Redan 1994 togs beslutet att börja ställa sysselsättningskrav i Frankrike. Sedan dess har arbetet med att ge stöd i processen utvecklats, mycket med fokus på stöd till den arbetssökande individen och matchningen med arbetsmarknaden. De olika stödformerna samverkar på olika sätt och utgår från en lokal bas med samordning både regionalt och nationellt. Det ger närhet till de lokala förutsättningarna, samordning regionalt och överblick över insatserna nationellt.

Ett nätverk av facilitatorer

För elva år sedan skapades funktionen facilitator och i dag finns ett nätverk bestående av drygt 440 stycken runt om i Frankrike. En facilitator är en lokalt knuten funktion som arbetar inom en eller flera kommuner. Uppgiften är att skapa förutsättningar för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling och det görs genom påverkansaktiviteter och praktiskt stöd. Funktionen kräver alltså både pedagogisk förmåga att övertyga och operativ kunskap om offentlig upphandling.

Facilitatorn är en verklig spindel i nätet-funktion som är länken mellan högre tjänstepersoner i kommunen, beställare, upphandlare, leverantörer och arbetsmarknadsfunktioner. En facilitator kan till exempel börja med att prata med högre tjänstepersoner eller politiker inom kommunen för att undersöka möjligheter och kartlägga behov av stora inköp. Hen har kontakt med beställare, upphandlare och leverantörer för att övertyga dem om möjligheterna och nyttan med sysselsättningskrav. För upphandlaren är facilitatorn även ett praktiskt stöd, som bland annat bedömer hur många timmars arbete som ska utföras inom ett kontrakt, föreslår sociala villkor och rekommenderar procedur för den aktuella upphandlingen.

PLIE - en samverkansplattform

För att skapa bättre förutsättningar för människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden har Frankrike satsat på en matchningsfunktion, kallad PLIE (Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi). PLIE är en samverkansplattform för lokala arbetsmarknadsaktörer i syfte att öka koordineringen mellan olika aktiviteter, kompetens och tillgängliga resurser i regionen. De finansieras ungefär till hälften av pengar från Europeiska socialfonden och resterande del av lokala och regionala offentliga medel.

Hos PLIE får företag hjälp att hitta rätt kandidat när de ska uppfylla villkoren i ett kontrakt. PLIE coachar också individen till arbete. Varje individ får ett anpassat stöd, med allt från utbildning till hjälp med olika sociala problem, som bostadslöshet, och praktiska problem, till exempel barnomsorg. Men individen måste också ha möjlighet att få ett långsiktigt hållbart jobb. Därför sker coachningen av individen utifrån företagens behov av kompetens och blir därmed ett svar på rådande kompetensbrist.

Som ett stöd finns även Maisons de l’Emploi, som koordinerar och analyserar arbetsmarknadssituationen tillsammans med lokala och regionala organisationer. Syftet är att utveckla arbetsmarknaden. Runt om i Frankrike finns cirka 100 stycken Maisons de l’Emploi.

I Paris vänder sig alla till EPEC

I Paris finns Ensemble Paris Emploi Competences – EPEC – som verkar som en länk mellan den långtidsarbetslösa och marknaden i alla steg. EPEC består av PLIE för Paris samt regionens Maison de l’Emploi. De samordnar alla initiativ som finns i regionen och skapar även egna aktiviteter om inga passande initiativ finns på marknaden. Allt för att förbereda de arbetssökande för jobb.

Till EPEC är mer än 900 företag knutna och över 50 arbetsintegrerande företag. Den uttalade förväntningen är att alla offentliga organisationer i Paris ska ställa sociala krav i sina upphandlingar och då ha kontakt med EPEC och de facilitatorer som samordnas där. En viktig uppgift för EPEC är att försöka höja kvaliteten på de jobb som erbjuds, det vill säga att det inte bara är de enklaste uppgifterna som erbjuds på timme, utan att det ska handla om mer hållbara jobb. De ser också som sin uppgift att få fler arbetsintegrerande företag att lämna anbud och att påverka både offentliga och privata aktörer att genomföra fler reserverade upphandlingar.

Hittills 2018 har det ställts sociala krav i 835 upphandlingar i Paris, både offentliga och privata. De största branscherna är bygg och anläggning, IT och städbranschen. 1 400 individer har fått sysselsättning i kontrakten, som skapat totalt en miljon arbetstimmar.

System för uppföljning

Så hur går det då? Med så många olika lokala och regionala initiativ kan man tänka sig att uppföljningen blir svår. Men även där har fransmännen en lösning. Alliance Ville Emploi startades 1993 och samordnar lokala organisationer med uppgift att stötta människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden med utbildning och praktik, arbete och inkludering. De har utvecklat ett centralt IT-system där resultat från initiativen samlas, bland annat resultaten av sysselsättningskrav. Varje år sammanställs en rapport om utfallet.

Det franska systemet bygger på att räkna antal arbetade timmar. Under 2017 fick drygt 34 000 individer sysselsättning genom sociala krav i upphandling. Sammanlagt jobbade dessa över 13 miljoner timmar under året. Könsfördelningen var 14 procent kvinnor och 86 procent män.

Sysselsättning genom offentlig upphandling är ett treårigt projekt som leds av Upphandlingsmyndigheten och finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet ska skapa en modell för och sprida kunskap om möjligheterna att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. En första version av modellen lanserades i oktober 2018.

Samarbetspartners i projektet är Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Projektet är transnationellt och transnationella partners är National Institute for Health and Welfare i Finland, Helsingfors stad och Vanda stad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd