Stärk förutsättningarna för innovationsupphandling

Nyhet

Enligt en studie vi låtit genomföra finns det utmaningar för offentliga verksamheter att upphandla innovativa lösningar. Resultatet av studien visar främst att det behövs arenor för erfarenhetsutbyte och att projektformen oftast är nödvändig. 

Upphandlingsmyndigheten har uppdraget att öka kompetensen inom innovationsupphandling. Därför har vi låtit genomföra en studie där vi studerat och stöttat två projekt med upphandling av innovativa lösningar som mål.   

Nätverksarena och projektform skapar förutsättningar för innovationsupphandling 

Studien visar att offentliga verksamheter vill vara en del av att driva samhällsutvecklingen framåt – men att de många gånger saknar rätt förutsättningar. Utifrån projektens lärdomar framkommer några aspekter som är särskilt viktiga för att fortsätta främja innovation.  

En av de viktigaste förutsättningarna för innovation är att verksamheterna tillåts lära medan de gör, och att de fått mandat för detta. Processen får heller inte vara för detaljerad och styrd. Resultaten av studien visar att de som ingår i sådana här innovationsprojekt behöver en nätverksarena där de kan vara kreativa och utbyta erfarenheter med varandra – snarare än riktlinjer och manualer, säger Maria Öhman, strateg på Upphandlingsmyndigheten. 

Att arbeta i projektform är också oftast helt nödvändigt för att säkerställa tillräcklig med kompetens i arbetet. För att lyckas med innovationsupphandling behöver behovet och vad upphandlingen ska bidra till vara tydligt. 

- Att formulera behov kräver tid, och verksamheterna behöver avsätta resurser för att både undersöka och föra dialog internt och externt. I ett av projekten, Innovationsupphandling Syd, har detta med framgång skett ur ett botten-upp-perspektiv, genom att de har haft ett mandat att vara undersökande. 

Samtidigt är innovationsupphandling ett risktagande eftersom det inte går att garantera att resultatet lever upp till förväntningarna eller att det är värt arbetsinsatsen, vilket gör det svårförankrat på ledningsnivå. 

- Av studiens resultat framgår det att Innovationsupphandling Syd upplever att vi har bidragit till att ge legitimitet till projekten genom vår närvaro. Ett fortsatt intresse och vägledning från myndigheten kan på så sätt stötta förankringen och sänka tröskeln för att satsa på innovativa lösningar, fortsätter Maria Öhman

Med rätt förutsättningar kan offentliga verksamheter använda innovation som ett strategiskt verktyg för att nå sina mål och samtidigt bidra till samhällsnytta. 

- Därför känns det extra roligt att vi har kunnat vara en stödjande funktion dessa projekt. Och att vi skapat den förankring de behöver internt genom vårt deltagande, avslutar Maria Öhman.  

Öka kunskapen och förstå utmaningarna  

 Syftet med studien har varit att  

  • stärka förmågan till innovationsupphandling i offentliga verksamheter  
  • höja kvaliteten löpande i projekten, dels genom att tillföra kunskap, dels genom att se hur upphandlande organisationer kan samarbeta för att driva på utvecklingen av nya lösningar 
  • få bättre förståelse för verksamheternas utmaningar och hur vi fortsättningsvis kan stödja denna typ av projekt på ett bra sätt. 

Projekten som studerats är ”Innovationsupphandling Syd”, ett samarbetsprojekt mellan tre skånska kommuner som fått stöd av Upphandlingsmyndigheten och Vinnova, samt ”InnUpp”, Region Östergötland, som arbetat med att främja innovationsupphandling som metod. Studien har genomförts under nära två år, där slutsatserna nu finns samlade i den färdiga rapporten.  

Vi på Upphandlingsmyndigheten ger stöd inom innovationsupphandling, besök oss på Innovation i upphandling 

Läs hela rapporten Lärandestudie av två insatser för att främja innovationsupphandling  Lärandestudie innovationsupphandling - Slutrapport.pdf

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Aktuellt

TWITTER

Tweeta @uhmynd