Trafikverket: ”Följ upp sysselsättningskraven och berätta om resultaten”

Nyhet

Trafikverket hjälper årligen hundratals personer tillbaka till arbetsmarknaden genom att ställa krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling. Leverantörer som inte lyckas leva upp till kraven kan få böta, medan de som överträffar kraven kan få bonus. Då är en god uppföljning nödvändig.

Trafikverket ansvarar för att bygga och underhålla vägar och järnvägar, och upphandlar därför entreprenader och konsultuppdrag för stora summor varje år. Sedan 2016 har myndigheten i uppdrag av regeringen att ställa krav på sysselsättnings­främjande åtgärder i samband med offentlig upphandling. Målet är att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska få jobb.

Av den anledningen ställer Trafikverket systematiskt krav i upphandlingar där leverantörerna måste erbjuda arbete eller praktik i sina kontrakt. De entreprenörer som vinner kontrakten måste uppfylla kraven, annars kan de tvingas betala vite. Proaktiva entreprenörer har å andra sidan möjlighet att få extra pengar genom att skapa fler platser än vad som är kravställt.

Tydlighet med kravbilden

Projektledarna deltar ibland redan vid leverantörens första möte med Arbetsförmedlingen eller den kommunala arbetsmarknadsförvaltningen, som måste ske inom en månad efter tilldelning av kontrakt.

– Det är oerhört viktigt att vi är med och säkerställer att entreprenörerna har förstått kravbilden. Sedan begär projekten in månadsrapporter från dem under hela kontraktstiden, förklarar Klara Arneman, kvalitetssamordnare på Trafikverket och ansvarig för sysselsättningsrapporteringen för pågående bro- och tunnelprojekt i Göteborg.

Uppföljning i flera led

Det är även viktigt att snabbt komma igång med uppföljningen, menar Trafikverket. Därför får leverantörerna berätta om sina resultat vid regelbundna bygg- och projekteringsmöten. Leverantörerna rapporterar även skriftligen till Trafikverket hur många platser de har skapat för sysselsättning, både i en månadsrapport och i en sammanställning över de resurser som ingår i åtgärden. Leverantörerna intygar då också att det finns verifikat som styrker uppgifterna, exempelvis ett verifikat från Arbetsförmedlingen som styrker arbetslöshet.

– Vi gör regelbundna stickprov, säger Klara Arneman. Vi har dock inte haft problem med att få in verifikat eller behövt kräva någon på böter. En entreprenör har fått bonus, och då begärde vi in verifikat på allting.

Rapporteringen utvecklas med tiden

En utmaning har uppstått i och med GDPR, dataskyddsförordningen som reglerar hur organisationer hanterar personuppgifter. Trafikverket samlar ogärna på sig personuppgifter, men vill samtidigt kunna dela med sig av resultaten.  

– Vi har nöjt oss med att rapportera det antal månader som någon har haft jobb eller praktik, säger Roger Rang, inköpsstrateg inom socialt ansvarstagande på Trafikverket. Ibland har tre personer delat på en tolvmånadersplats. Nu har vi dock hittat ett sätt att rapportera antalet personer på. Allra helst vill vi kunna följa upp hur det går för var och en.

– Vi försöker utveckla rapporteringen, för vi vill gärna redovisa framstegen i vår årsredovisning. Även entreprenörerna vill antagligen berätta hur det går. Alla tycker att det är viktigt med social hållbarhet, avslutar Roger Rang.

Läs hela artikeln om Trafikverket på webben

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd