Tyck till om hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter

Nyhet

Kemisk-tekniska produkter påverkar både människa och miljö. Genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandling kan den negativa miljöpåverkan minska. I Upphandlingsmyndighetens förslag till nya kriterier finns bland annat krav på att fosfater inte längre ska användas, att ingående palmolja ska vara spårbar samt vilka plaster som kan användas till förpackningar. Sista dag för att lämna synpunkter på kriterierna är den 22 februari.

Kemisk-tekniska produkter förekommer inom hela den offentliga sektorn. Tillverkning och användning av produkterna påverkar både människa och miljö. Genom att vid upphandling ställa hållbarhetskrav kan risken för exempelvis exponering av sensibiliserande ämnen minska.

Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla kemisk-tekniska produkter som minskar påverkan på både människa och miljö.

Hållbarhetskriterierna består av färdigformulerade krav som upphandlare kan kopiera och klistra in i förfrågningsunderlaget. Kriterierna är drivande. Det innebär att de är mer långtgående än miljölagstiftningen. Kriterierna finns på tre nivåer; bas, avancerad och spjutspets. Kriterierna tas fram av expertgrupper som består av upphandlare, leverantörer samt bransch- och intresseorganisationer.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 22 februari är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av kemisk-tekniska produkter är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och forskningsinstitut. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska vara användbara och relevanta.

Sista datum för att lämna synpunkter har passerat.

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget

Förslaget till nya hållbarhetskriterier gäller kemiska produkter (till exempel rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel) samt kosmetiska produkter (till exempel tvål, schampo och tandkräm). Desinfektionsmedel och andra biocider ingår inte i kriterierna. Möjlighet för att ta fram separata kriterier för sådana produkttyper undersöks under våren 2019.

Nedbrytbarhet

Ett nytt krav om nedbrytbarhet, både aerobt och anaerobt, för tensider har lagts till för att minska utsläpp av tensider som inte bryts ner och stannar kvar i miljön.

Miljöfarlighet

Kravet om miljöfarlighet har utvidgats med ett nytt krav på avancerad nivå om miljöfarliga ämnen i produkterna. Detta krav bidrar till att minska mängden miljöfarliga ämnen i produkterna.

Sensibiliserande produkter

Kraven som tidigare hette allergiframkallande produkt respektive allergiframkallande ämnen har bytt namn. De heter nu sensibiliserande produkt respektive ämne för att följa benämningarna i CLP.

Kravet om sensibiliserande produkter har utökats med krav på att produkterna inte får märkas med EUH 208, det vill säga då det på produkten ska stå ”Innehåller (namnet på det sensibiliserande ämnet)”. Det gäller inte kosmetiska produkter.

Begränsning av specifika ämnen/ämnesgrupper

Ett avancerat krav har lagts till för att utesluta flera problematiska ämnesgrupper, såsom exempelvis hormonstörande ämnen och organiska halogenföreningar. Kravinnehållet på basnivå har inte ändrats.

Parfym

Doftämnen är en vanlig orsak till kontaktallergier. Kravet på parfym har utökats med tre parfymämnen som utesluts samt begränsning av de parfymämnen som måste anges på förpackningarna enligt tvätt och rengöringsförordningen.

Palmolja Nytt!

Palmolja som produceras i stor skala är förknippad med allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Kravet på palmolja är nytt och syftar till att palmolja som används i produkterna ska ha spårbarhet genom att antingen vara RSPO-certifierad eller från ekologisk produktion.

Plastförpackningar Nytt!

Plastförpackningar används i stora mängder. Det nya kravet avser att öka återvinningsbarheten av förpackningarna genom att begränsa vilka plaster som kan användas för att sedan återvinnas.

Fosfat Nytt!

Fosfor är en ändlig resurs och det är därför önskvärt att minska användningen av fosfor. Det nya kravet utesluter fosfater i kemiska produkter (gäller inte kosmetiska produkter).

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd