Tyck till om hållbarhetskriterier för läkemedel

Nyhet

Samma läkemedel som gör människor friska kan vara en belastning för miljön. Nu uppdaterar Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna inom produktgruppen läkemedel. Vi vill gärna ha synpunkter på de föreslagna ändringarna. Fram till den 28 mars är det möjligt att lämna synpunkter.

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar bidrar offentlig sektor till att nationella och internationella miljömål kan nås. I vårt webbaserade kriteriebibliotek finns idag över 600 hållbarhetskriterier inom de vanligaste upphandlingsområdena. Ett av områdena är läkemedel där kriterierna nu ska uppdateras. Dessa kriterier används vid offentliga inköp av läkemedel till slutenvården.

Läkemedel påverkar miljön och klimatet

Läkemedel är viktiga för att förebygga, lindra och behandla sjukdomar men användningen av läkemedel bidrar också till en betydande miljö-och klimatpåverkan.

För att ge önskad effekt vid behandling är läkemedel oftast motståndskraftiga mot nedbrytning och biologiskt aktiva även vid låga koncentrationer. Rester av läkemedel kan därför påverka hälsa och miljö negativt vid såväl tillverkning som under och efter användning.

Utsläpp bidrar till antibiotikaresistens

Läkemedelstillverkning är en global industri. Leveranskedjan för läkemedel är lång och komplex och omfattar ofta flera företag och länder. Det förkommer att tillverkningsenheter har otillräcklig rening av processvatten, vilket leder till utsläpp av läkemedelsrester till miljön. Förutom påverkan på djur och andra organismer kan utsläppen bidra till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.

Utsläppen kan potentiellt även påverka hälsan hos människor i berörda områden. Läkemedelsrester kan också spridas i svenska sjöar och vattendrag och ge oönskade miljöeffekter.

Ställ krav på hållbar tillverkning

Hållbarhetskriterierna gör det möjligt att ställa krav på de företag som levererar läkemedel oavsett var tillverkningen sker. Ett exempel är att ställa krav på miljörutiner för att kartlägga och hantera risker för utsläpp av aktiv läkemedelssubstans (API) till miljön i samband med tillverkning.

Tilldelningskrav för ökad transparens

Genom att använda tilldelningskrav på tillgänglig miljöinformation samt information om var tillverkning och formulering av API sker kan en ökad transparens och kunskap uppnås. Tillgång till mer information är viktigt, dels för att upphandlande myndigheter ska kunna vidta förebyggande åtgärder i sitt inköpsarbete, dels för att miljöhänsyn ska kunna vägas in vid läkemedelsbehandlingar när det är relevant.

Tilldelningskrav finns också för utsläppskontroll på processvatten efter läkemedelstillverkning och för information om läkemedelsproduktens klimatpåverkan. Informationen har stor betydelse för att ge en ökad kunskap och förståelse för omfattning av utsläpp till miljön och läkemedels klimatpåverkan under hela livscykeln.

Ställ krav på arbetsrättsliga villkor

Läkemedel ska framställas under förhållanden som är förenliga med grundläggande principer för mänskliga rättigheter och andra vedertagna internationella minimikriterier. Därför kan arbetsrättsliga och sociala villkor ställas för att för säkerställa att leverantörerna har rutiner för detta.

Att ställa och följa upp hållbarhetskriterier bidrar sammantaget till såväl ansvarsfulla inköp av läkemedel som en mer ansvarsfull läkemedelsproduktion. 

Sista datum för att lämna synpunkter har passerat.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd