Uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av datorer och bildskärmar

Nyhet

Vi har uppdaterat våra kriterier för datorer och bildskärmar som ska hjälpa upphandlande myndigheter att göra hållbara it-investeringar. Kriterierna har fått ett större omfång än tidigare och omfamnar nu ett cirkulärt perspektiv.

De uppdaterade kriterierna innehåller krav för ökad livslängd och återvinningsbarhet hos produkterna. Detta är viktigt eftersom den största miljöpåverkan för datorer och bildskärmar sker tidigt i produktens livscykel, i tillverkningsfasen. Att producera dessa produkter är väldigt resurskrävande och innebär också stora koldioxidutsläpp. För att bemöta den höga miljöpåverkan kan en upphandlande myndighet dels se till att använda produkterna längre, och dels arbeta för att underlätta möjligheterna för återvinning eller återanvändning. De nya kriterierna innehåller även krav för upphandling av tjänster för återanvändning och återvinning.

Kriterierna omfattar också krav på energieffektivitet i användningen och innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen i produkterna.

Upphandlingsmyndigheten har tagit utgångspunkt i EU-kommissionens kriterier för miljöanpassad upphandling av datorer och bildskärmar, men anpassat och förenklat kriterierna efter avstämning med intressenter och potentiella användare. De kan användas såväl vid engångskontrakt som fleråriga ramavtal eller vid köp av IT-tjänster. 

Kriterier för socialt ansvarsfull upphandling är under utveckling och ingår inte.

Vi kommer även att publicera en engelsk version av kriterierna inom kort.

Hållbarhetskriterier för datorer och bildskärmar

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier är färdigformulerade krav som offentliga verksamheter kan använda för att utföra hållbara upphandlingar. De innehåller förslag på hur du kan bevisa att kriterierna är uppfyllda och hur du kan följa upp dem. Kriterierna är frivilliga att använda och är framtagna för att underlätta upphandlingsprocessen då de är avstämda mot upphandlingslagarna och gällande rättspraxis. Kriterierna är drivande, vilket innebär att de är mer långtgående än gällande miljölagstiftning. Det finns dock möjlighet att gå olika långt då kriterierna är uppdelade i tre nivåer: bas, avancerad och spjutspets. Upphandlande myndigheter bör utgå från resurser och behov när de väljer vilka kriterier och vilken nivå de vill använda.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd