Uppdaterade kriterier för hållbar upphandling av kaffe, te och kakao

Nyhet

Att vid upphandling av livsmedel ställa krav på miljömässigt och socialt ansvarfull produktion kan bidra till ökad global hållbarhet. Upphandlingsmyndighetens uppdaterade kriterier för kaffe, te och kakao omfattar sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter.

Svensk kaffekonsumtion är bland de högsta i världen. Vi dricker över 9 kilo kaffe per person och år. Genom att upphandla kaffe, te och kakaoprodukter som är miljömässigt hållbart producerade och ställa krav på socialt ansvar vid odling bidrar upphandlande myndigheter till en mer hållbar produktion.

– Våra uppdaterade kriterier omfattar bland annat socialt ansvar, rättvis handel, bevarande av biologisk mångfald och skyddsvärda områden samt miljömässigt hållbar produktion, berättar Helena Robling, hållbarhetspecialist.

År 2017 annonserades 268 offentliga upphandlingar av livsmedel. Samma år betalade stat, landsting och kommuner ut 9,7 miljarder kronor till drygt 5 600 leverantörer av livsmedel.

Sociala krav ska ställas som särskilda kontraktsvillkor

Kriteriearbetet, som har pågått under hösten, har till stor del fokuserat på att tydliggöra hur krav som omfattar sociala aspekter ska ställas i upphandling. Kriterier som syftar till social hållbarhet i produktionen, bland annat att den ska ha skett i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, FN:s barnkonvention och gällande arbetsrätt i produktionslandet, utgör numera särskilda kontraktsvillkor istället för teknisk specifikation som tidigare.

– Det framgår av en dom från EU-domstolen, som gällde upphandling av kaffe med hänvisning till märket Max Havelaar, att krav på rättvis handel inte lämpar sig som tekniska specifikationer, förklarar Charlotta Frenander, jurist på hållbarhetsenheten.

Vid upphandling ska de egenskaper som krävs av det som ska upphandlas anges i de tekniska specifikationerna. I vilken utsträckning som en teknisk specifikation kan innehålla sociala aspekter är oklart. Vi utreder för närvarande bland annat vad som innefattas av ordet ”egenskaper” i definitionen av tekniska specifikationer i LOU och vilka hänsyn som kan tas till hållbarhetsaspekten, exempelvis arbetstagares rättigheter och arbetsförhållanden under produktionsprocessen.

– Utöver Max Havelaar-domen saknas rättspraxis om ”sociala egenskaper” från såväl svenska domstolar som EU-domstolen. Därför bör krav som innefattar sociala aspekter av hållbarhet i dagsläget ställas som särskilda kontraktsvillkor, fortsätter Charlotta.

Se alla åtgärder i uppdateringen på livsmedelsbloggen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd