Uppdatering av hållbarhetskriterier pågår

Nyhet

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar bidrar offentlig sektor till att de nationella miljömålen kan nås. I vårt webbaserade kriteriebibliotek finns idag över 600 hållbarhetskriterier inom de vanligaste upphandlingsområdena. Samtliga kriterier på miljöområdet ska nu ses över och revideras om det behövs. År 2020 ska arbetet vara slutfört.

Hållbarhetskriterierna på vår webbplats består av färdigformulerade krav som upphandlare kan kopiera och klistra in i förfrågningsunderlaget. Kriterierna är drivande. Det innebär att de är mer långtgående än miljölagstiftningen. Kriterierna finns ofta på tre nivåer; bas, avancerad och spjutspets.

Kriterierna tas fram av expertgrupper som förutom att kunna ämnet även har kunskap om offentlig upphandling. Grupperna består nästan alltid av upphandlare, leverantörer samt bransch- och intresseorganisationer.

– Att ta fram kriterier är en balansgång mellan exempelvis de miljökrav som miljöorganisationer önskar och det som leverantörerna kan leverera. Är kraven för långtgående kommer det inga anbud och då går kriterierna inte att använda, förklarar Anette Svensson, en av de experter på Upphandlingsmyndigheten som arbetar med miljökriterierna.

Hållbarhetskriterierna ses över vart tredje år

Några kriterier är idag äldre än tre år och behöver ses över. Det finns en plan för hur de över 600 kriterierna ska förvaltas och när det ska göras en mer grundlig revidering. Planen sträcker sig till och med år 2020 då arbetet ska vara slutfört. Därefter ska kriterierna ses över minst var tredje år. När vi efter en översyn gör bedömningen att kriterierna fortfarande är relevanta ska det nu framgå i kriteriebiblioteket. Det har tidigare varit otydligt.

Intensivt kriteriearbete under hösten

Innan expertgruppen för ett område träffas arrangerar vi ofta ett öppet intressentmöte. I mitten av september hölls ett första möte för revidering av kriterier för kemisk-tekniska produkter. Det är ett av de områden vi kommer att börja arbeta med under hösten 2018. Det är också dags att påbörja arbetet med kriterier för kaffe, te och kakao. Även fisklistan, kriterier för medicinteknisk utrustning och kriterierna för dokumenthanteringsprodukter ses över under hösten.

– Från det att vi bestämt oss för att göra en revidering tar det cirka ett år innan det finns nya kriterier. Expertgruppen träffas oftast vid två till fyra tillfällen och när de är klara med sitt arbete tar vi även in externa synpunkter, berättar Anette.

Innan de nya kriterierna publiceras på webbplatsen granskar våra jurister dem så att de uppfyller alla krav i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kriterier på EU-nivå kan underlätta arbetet

EU-GPP, eller EU green public procurement, är kriterier som tas fram av EU-kommissionen.

– Om EU redan har gjort jobbet finns det ingen anledning av vi också ska göra det. Ett exempel är våra kriterier för datorer och bildskärmar. Där har vi utgått från EU GPP-kriterierna och efter avstämning med intressenter och potentiella användare anpassat och förenklat dem, säger Anette.

Tidplan för revidering och genomgång

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd