Uppdateringen av livsmedelskriterierna är nu avslutad

Publicerad

Stort tack för alla synpunkter som ni skickat in i samband med Kriterieöversyn livsmedel 2016!

- Det har kommit in många synpunkter och kommentarer och ibland har de varit direkt motstridiga. Jag har pratat med många aktörer under hösten för att ytterligare utreda specifika frågor vilket har varit en av anledningarna till att processen tagit längre tid än beräknat. Det är viktigt att kriterierna faktiskt fungerar i praktiken, säger Monica Sihlén.

Hållbarhetskriterier för livsmedel har som syfte att främja den offentliga affären genom att på mest effektiva sätt skapa tydliga förutsättningar mellan köpare och säljare gällande miljö, djurskydd och sociala krav i hela anskaffningsprocessen. Ett tydligt önskemål från uppgiftslämnarna har varit att ta fram mer information om verifikat, uppföljning och hållbarhetsvinster. Att söka, finna och kvalitetssäkra information är en viktig del även inom den aktiva förvaltningen av livsmedelskriterierna. En extra svårighet inom livsmedel är att leverantörskedjorna är långa och handeln är global. Av denna anledning har det även tagits fram en vägledning gällande verifikat specifikt framtagen för kriterieuppdateringen livsmedel 2016.

- Under 2017 är ambitionen att branschdialog Uppföljning ska jobba vidare med verifikat kopplat till hållbarhetskriterierna. Information på artikelnivå ökar kvaliteten i uppföljning och även om det kan vara motigt md uppföljning så är det bra att påminna sig om att livsmedelsområdet är bäst på att följa upp på artikelnivå, säger Helena Robling som är nyanställd för att stärka myndighetens arbete på livsmedelsområdet.         
- Kriterier finns på 10 produktområden och syftet är att erbjuda köparen hållbarare livsmedelsprodukter och premiera de producenter som har efterfrågad prestanda, dvs. uppfyller de krav köparen har på odlings- och uppfödningsmetoder oavsett produktionsland. Lika viktigt är även att ge de producenter som uppfyller prestandan möjlighet att konkurrera i – och om - den offentliga affären.

Som bilaga kopplat till varje produktgrupp i kriteriebiblioteket finns information om:

  • Nya kriterier
  • Nya versionsnummer dvs. kriterier som ändrat nivå eller krav-typ.
  • Förtydliganden dvs.  kriterier och produktområden som fått förtydligande ordalydelse och/eller förslag till verifikat baserat på nya upplysningar om sortiment och marknadstillgång samt utökad ”Information till upphandlaren”. 
  • Borttagna kriterier

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en Leverantörsförsäkran som gör det möjligt för säljare att intyga vilka kriterier deras produkter uppfyller på artikelnivå. Om leverantörsförsäkran finns i Dabas ska den vara en sammanställning av tillgänglig information som ska efterfrågas vid uppföljning. Tilldelning av kontrakt ska kunna ske på leverantörsförsäkran om ingen utökad undersökningsplikt finns. Vid uppföljning av avtalets artiklar ska verifikat för certifieringssystem, eller likvärdigt, kunna uppvisas. De leverantörförsäkran som finns i Dabas stämmer i de allra flesta fall fortfarande. Detta beror på att kriterier kan ha fått ett versionshanteringsnummer då ordalydelsen förtydligats utan att kraven på den levererade prestandan förändrats. De kriterier som inte medför en förändring i den produktionsprestanda som efterfrågas kommer automatiskt konverteras i Dabas för att underlätta marknadsundersökningar utan att leverantören aktivt behöver tagga om hela eller delar av sitt sortiment.

Uppdaterad leverantörsförsäkran kommer inom kort.

- Kriterieöversyn är en del av den årliga aktiva förvaltningen av hållbarhetskriterierna. Nästa tillfälle till inflytande är hösten 2017 och tillsammans fortsätter vi att utveckla den offentliga affären. År 2017 kommer det dessutom finnas tillfällen för både köpare och säljare att stifta bekantskap med mina nya livsmedelkollegor Helena Robling och Eva Edin. Det ser jag fram emot, säger Monica Sihlén. 

Läs mer om kriterieuppdateringen här

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd