Upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg för funktionshinderpolitiken

Nyhet

Upphandlingsmyndigheten håller i sitt yttrande till remissen ”Styrkraft i funktionshinders-politiken SOU 2019:23” med om att upphandling är en av de viktigaste frågorna för att genomföra och följa upp funktionshinderspolitiken. Upphandling är ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma förändringar i samhället för personer med funktionsnedsättningar.

Den offentliga upphandlingen beräknas uppgå till ca 700 miljarder kronor årligen. Att ställa krav i upphandling på att det som köps in ska kunna användas av alla, även personer med funktionsnedsättning, skapar starka incitament för privata aktörer att utveckla och producera tillgängliga produkter och tjänster.

Upphandlingslagarna kan användas på flera sätt för att skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning. Ett sätt är att ställa sysselsättningskrav i upphandlingar. Det innebär att en leverantör, då ett offentligt kontrakt utförs, erbjuder anställning, praktik- eller traineeplatser till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Det finns med andra ord många möjligheter att genom offentlig upphandling förbättra förutsättningarna och livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning.

Vi delar utredningens bedömning om att Upphandlingsmyndigheten har en god möjlighet att ta ett ansvar för att bidra till att funktionshinderspolitikens mål uppfylls när det gäller upphandling.

Vi har dock identifierat några utmaningar. En utmaning är att kunskapen inom området är väldigt låg. Upphandlingsmyndigheten kan bidra genom att ta fram och sprida kunskap verktyg och metoder inom det här området.

Insikten om vilken samhällsnytta det går att åstadkomma med hjälp av upphandlingar behöver även nå beslutsfattarna i organisationerna. Beslutsfattarna kan skapa förutsättningar för upphandlarna i organisationen att ställa de krav de anser vara nödvändiga för att driva samhällsförändringarna i rätt riktning. Här kan Upphandlingsmyndigheten också bidra.

Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd