Upphandling i akuta situationer

Nyhet

I media rapporteras dagligen om Coronavirusets konsekvenser för individer och samhälle. I samband med den stora flyktingströmmen år 2015 – 2016 tog Upphandlingsmyndigheten fram ett stöd om tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) i akuta situationer. I lagen finns undantag från vissa tidsfrister och krav på konkurrensutsättning som i vissa fall skulle kunna bli aktuella om dagens situation snabbt förvärras.

I akuta situationer, som exempelvis en pandemi, kan det uppstå inköpsbehov som kräver upphandling. En upphandlande organisation ska som huvudregel konkurrensutsätta sina inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. I upphandlingslagarna finns olika undantag från krav på tidsfrister vid upphandling samt undantag på krav på konkurrensutsättning som kan bli aktuella utifrån vissa omständigheter.

Tillämpning av LOU i akuta situationer

I samband med den stora flyktingström som kom till Sverige år 2015 – 2016 tog vi fram ett stöd om tillämpning av LOU i akuta situationer. Stödet är i stora delar generellt utformat och förklarar hur upphandlande organisationer kan agera inom lagens ramar när en akut situation att lösa ett behov uppstår.

Stödet lyfter bland annat fram hur organisationen bör förhålla sig till befintliga ramavtal och vilka möjligheter som finns att använda förkortade anbudsförfaranden och undantagsförfaranden i vissa situationer. Stödet förklarar också vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att direktupphandling ska få användas.

Tvingande skäl av allmänintresse

Det är viktigt att tänka på att en upphandlande organisation i varje enskilt fall måste bedöma om det föreligger omständigheter som tillåter att exempelvis använda förkortade tidsfrister vid en upphandling eller att tillämpa ett undantagsförfarande.

Stödet omfattar också hur upphandlande organisationer bör tänka kring vissa avtalsvillkor vid tillämpning av undantagsförfaranden samt reglerna om överprövning av en upphandling respektive överprövning av ett avtal, och möjligheten att ett avtal som ingåtts i strid med LOU kan få bestå om det finns ett tvingande skäl av allmänintresse.

Avtal om upphandling av skyddsutrustning

Regeringen har beslutat att underteckna ett särskilt avtal för EU-upphandling av personlig skyddsutrustning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd