Upphandling ska skapa nytta för medborgarna

Nyhet

Det är för tidigt att säga vem som har gjort fel och vad som hänt när regionerna i Uppsala, Örebro, Västmanland, Dalarna och Sörmland upphandlade en ny leverantör av förbrukningsartiklar till sjukvården. Men det vi redan nu kan säga är att det är helt oacceptabelt att konsekvensen av en offentlig upphandling är inställda operationer och att många medborgare drabbas av onödigt lidande.

Offentlig upphandling handlar om att skapa nytta för medborgarna och att använda skattemedel på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Grundläggande för en bra upphandling är förberedelsearbetet och att göra en analys utifrån den verksamheten man leder.

Effekterna av de fem regionernas upphandling har med rätta väckt många frågor om offentlig upphandling och Upphandlingsmyndighetens uppdrag. Vi ska här försöka svara på några av dem.

Vad gör Upphandlingsmyndigheten?

Vi har inga möjligheter att agera i enskilda upphandlingar eftersom vi inte är en tillsynsmyndighet. Vårt uppdrag är att verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Vi gör det genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi kommer givetvis att följa utvecklingen i det aktuella fallet och dra lärdomar av det som hänt för att utveckla vårt stöd.

Finns det någon tillsynsmyndighet?

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över upphandlingsområdet. Om man misstänker att en upphandlande myndighet har handlat i strid med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) går det att tipsa Konkurrensverket om upphandlingsproblem.

Vad är offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är den process som upphandlande organisationer oftast behöver följa när de ska köpa varor, tjänster eller byggentreprenader. Den lag som reglerar de flesta upphandlingsprocesserna är lagen om offentlig upphandling (LOU).

Är det bara pris som avgör om en leverantör vinner en upphandling?

Upphandlande organisationer har som utgångspunkt en långtgående frihet utforma upphandlingen på det sätt som bäst tillgodoser medborgarnas och/eller verksamhetens behov. 

Det är alltid den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som ska tilldelas kontraktet vid en upphandling. Det finns olika sätt att avgöra vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Ett sätt är att använda utvärderingsgrunden pris, då säkerställs den lägst acceptabla nivån på kvalitet genom de obligatoriska krav som ställs . Kraven kan exempelvis handla om viss erfarenhet eller krav på viss leveranstid.

Vilka krav kan ställas på en leverantör?

Upphandlande organisationer har som utgångspunkt en långtgående frihet att ställa de krav som de själva bedömt är nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Den yttersta ramen för vilka krav som får ställas i en upphandling bestäms av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Kan en leverantör som tidigare haft problem att leva upp till ingångna avtal vinna en upphandling?

Upphandlingar ska som utgångspunkt annonseras offentligt så att alla leverantörer som är intresserade av kontraktet ska kunna delta. Uppfyller ett anbud de obligatoriska kraven i upphandlingen ska det som utgångspunkt antas om det är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Men i vissa fall kan en leverantör uteslutas från att delta i en upphandling enligt de så kallade uteslutningsgrunderna. Ett exempel är om leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt upphandlat enligt någon av upphandlingslagarna. Bristerna behöver i sådana fall ha medfört att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder.

Hur kan man kontrollera om en leverantör har förmåga  att leverera?

En leverantörs förmåga att leverera det som efterfrågas kan kontrolleras på olika sätt. Möjligheterna som finns beror på vilka krav som ställts i upphandlingen och begränsas ytterst av vissa bestämmelser i LOU samt av de grundläggarna upphandlingsprinciperna. Det är till exempel möjligt att ställa krav på tidigare erfarenhet av liknande uppdrag som ska bevisas med referenser.

Kan kraven i upphandlingen följas upp?

Den upphandlande organisationen kan och bör följa upp de krav som ställts i upphandlingen. Det finns inget krav i LOU att upphandlande organisationer ska följa upp avtal, men utan uppföljning riskerar den upphandlande organisationen att spendera skattemedel på fel saker. Det kan dessutom strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna om det inte går att kontrollera att leverantören uppfyller kraven.

Vilka sanktioner kan vidtas mot en leverantör som bryter mot avtalet?

Den upphandlande organisationen kan använda de sanktioner som framgår av avtalet, det kan vara exempelvis vite, prisavdrag eller uppsägning.

Vilka riskbedömningar görs vid offentliga upphandlingar?

En väl genomarbetad riskanalys är en nyckelfaktor för en lyckad upphandling. I vilken utsträckning riskanalys sker beror väldigt mycket på vad som ska upphandlas.

Har du fler frågor om upphandling?

I vår frågeportal kan du ställa frågor om offentlig upphandling och statsstöd. Vill du hellre ringa och ställa din fråga? Du når oss på telefon varje helgfri måndag till torsdag mellan klockan 9-12 på telefonnummer 08-586 217 01.

 

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd