Upphandlingsmyndigheten tar plats i Miljömålsrådet

Nyhet

Rätt använt är offentliga upphandlingar ett strategiskt verktyg som kan göra skillnad för miljön. I Miljömålsrådet sitter de myndigheter som är viktiga för att nå de nationella miljömålen.

– Varje år görs offentliga upphandlingar för över 640 miljarder kronor. Ett av Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Miljömålsrådet består av myndighetscheferna för de myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå de svenska miljömålen. Rådets uppgift är att verka för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det är det så kallade generationsmålet.

I Agenda 2030 har FN beslutat om 17 mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. I delmål 12.7 står det att FN:s 193 medlemsstater ska främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

– Upphandlingsmyndigheten utvecklar metoder och verktyg och tar fram hållbarhetskriterier för miljömässigt hållbara upphandlingar. Vår kompetens, kunskap och erfarenhet är värdefull för Miljömålsrådets arbete, säger Inger Ek.

Bland verktygen på Upphandlingsmyndighetens webbplats finns en databas där det är möjligt att söka kriterier för miljömässigt hållbar utveckling kopplat till de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Den innehåller över 600 kriterier inom ett stort antal områden som exempelvis bygg och anläggning, vård och omsorg samt livsmedel.

Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att bistå Miljömålsrådet i dess arbete:

 1. Boverket
 2. Folkhälsomyndigheten
 3. Havs- och vattenmyndigheten
 4. Kemikalieinspektionen
 5. Konsumentverket
 6. Livsmedelsverket
 7. länsstyrelserna
 8. Naturvårdsverket
 9. Riksantikvarieämbetet
 10. Skogsstyrelsen
 11. Statens energimyndighet
 12. Statens jordbruksverk
 13. Strålsäkerhetsmyndigheten
 14. Sveriges geologiska undersökning
 15. Tillväxtverket
 16. Trafikverket
 17. Transportstyrelsen
 18. Upphandlingsmyndigheten

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd