Vi behöver bättre regler för utbyte av myndighetsinformation i upphandlingar

Nyhet

Det finns skäl till att många verksamheter omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Det handlar om att värna den personliga integriteten och att skapa förtroende. Känsliga personuppgifter ska inte kunna delas hur som helst. Detta är självklarheter. Men under ett seminarium som Stora branschgruppen arrangerade vittnade företrädare för flera myndigheter, bland annat Upphandlingsmyndigheten, om de svårigheter som uppkommer när myndigheter vill samverka mot arbetsmarknadskriminalitet.

Upphandlingsmyndigheten jobbar för att utveckla och bidra till sunda hållbara offentliga affärer – och sunda affärer kräver sunda leverantörer. Hur ska upphandlande myndigheter och enheter gå tillväga och vad har de för möjligheter att pröva att leverantörerna i den offentliga upphandlingen?

- Är det rimligt att det ska vara så svårt för upphandlande myndigheter att få ut de myndighetsuppgifter som behövs, den frågan lyfte Ann-Sofie Lillberg, chef affärsenheten Upphandlingsmyndigheten på Stora branschgruppens seminarium.

Upphandlande myndigheter ska kontrollera att leverantörens företrädare inte dömts för vissa brott. Det är till exempel brott som penningtvätt och korruptionsbrott men även grövre brott som terroristbrott. Om sådana brott kan konstateras ska företaget uteslutas i upphandlingen.

Upphandlande myndigheter ska även kontrollera om företaget har betalt sina skatter och socialförsäkringsavgifter. För det behövs uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Detta fungerade relativt väl under många år. Men efter att Skatteverket i mars i år ändrade sin bedömning av vilka uppgifter som kan lämnas ut uppstod många frågor och problem.

Även Bolagsverkets register innehåller uppgifter som behövs för bedömningen av leverantörer i upphandlingar.

- Det är helt andra krav på förutsebarhet och rättssäkerhet i offentliga upphandlingar än vid privat upphandling. Detta förutsätter att regelverket stöder denna prövning på ett annat sätt än i dag, menade Ann-Sofie Lillberg.

Upphandlingsreglerna utgår ifrån att det ska vara möjligt att få ut de här uppgifterna på ett enkelt sätt. Men i dagsläget finns ingen enhetlig och stabil lösning på hur upphandlande myndigheter kan hämta de myndighetsuppgifter som behövs. Det behövs både lagändringar och bättre samverkan mellan myndigheter för att vi ska kunna skapa en enhetlig och stabil lösning för elektronisk inhämtning av myndighetsuppgifter. Lösningen behöver kunna hantera olika typer av juridiska personer – inte bara leverantörer som är aktiebolag. Det måste även kunna användas för att pröva underleverantörer i upphandlingar.

- Ett bättre och smidigt system förutsätter också ändring av sekretessreglerna för att det ska fungera. De är inte anpassade till dagens verklighet, avslutade Ann-Sofie Lillberg.

Att hämta in bevis om obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter

Uteslutning

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd