Vi följer upp utvecklingen på upphandlingsområdet

Nyhet

För att vi på bästa sätt ska kunna stödja utvecklingen av den offentliga upphandlingen vill vi veta mer om våra kunders utmaningar och behov. Därför uppmuntrar vi alla upphandlandande organisationer att delta i vår enkätundersökning som genomförs under hösten 2020.

Regeringens mål för den offentliga upphandlingen är att den ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden, samtidigt som innovativa lösningar främjas samt miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas.

Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja utvecklingen av den offentliga upphandlingen. För att vi ska kunna stödja utvecklingen på bästa sätt behöver vi förstå vilka stödbehov de upphandlande organisationerna har, kopplat till utvecklingen av sin inköpsverksamhet.

Ge oss en nationell bild av offentlig upphandling

Under oktober till december 2020 genomför vi därför en enkätundersökning med vilken vi följer upp utvecklingen av den offentliga upphandlingen. Som en del i detta samlar vi även in kunskap om hur våra kunder ser på vårt stöd. Vi uppmuntrar alla upphandlande myndigheter- och enheter att svara på enkäten. Ju mer heltäckande bild vi får av utmaningarna för den offentliga upphandlingen desto mer träffsäkert kommer vi kunna ta fram stöd som möter behoven.

Enkätundersökningen riktar sig till statliga myndigheter, regioner, kommuner och offentligt ägda bolag. Tänkt respondent är upphandlingsansvarig, det vill säga den som leder, samordnar eller på annat sätt ansvarar för upphandlings- och inköpsarbetet i sin organisation. När ni besvarar enkäten ska organisationen som helhet bedömas.

Svaren behandlas konfidentiellt hos Upphandlingsmyndigheten och vår tjänsteleverantör Origo Group. Resultatet kommer endast att redovisas på övergripande nivå och är planerad för leverans våren 2021. Enkätundersökningen är frivillig att delta i. Men för att vi ska få ett väl underbyggt underlag för analys är alla svar viktiga!  

Vi har tidigare genomfört enkätundersökningar om utvecklingen på upphandlingsområdet. Då under 2016 och 2018.

Sammanfattning av 2018 års undersökning

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd