Viktigt att främja ökat idéburet deltagande i välfärden

Nyhet

Det är väsentligt att de svårigheter som idéburna aktörer upplever i samband med offentlig upphandling uppmärksammas och att upphandlande myndigheter har en kunskap och förståelse för de idéburna aktörernas förutsättningar. Det skriver Upphandlingsmyndigheten i ett remissyttrande till Finansdepartementet.

Utredningen om idéburna aktörer i välfärden (SOU 2019:56) har föreslagit kriterier för vad som ska vara ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) och i övrigt lämnat förslag för ett ökat idéburet deltagande i välfärden. Nu har Upphandlingsmyndigheten lämnat sina synpunkter på förslagen.

– Det är mycket positivt att det görs insatser för att främja idéburna aktörers deltagande i välfärden. Vi delar utredningens bild av att det finns stora möjligheter att utforma offentliga upphandlingar så att det blir lättare för dessa aktörer att delta, säger Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund. 

Upphandlingsmyndigheten menar att de föreslagna kriterierna för vad som ska utgöra ett IOP i och för sig är lämpliga. Detta eftersom kriterierna på ett tydligt sätt drar en gräns mot offentlig upphandling och otillåtet statsstöd. Samtidigt anser myndigheten att det handlar om komplexa rättsliga bedömningar och att det är viktigt att parterna utgår från vad som är ändamålsenligt i den enskilda situationen.

– De enskilda medborgarnas behov av bra, effektiv och trygg välfärd bör stå i förgrunden och en analys behöver göras av hur det uppnås på bästa sätt. Den analysen kan resultera i lösningar som exempelvis bygger på upphandling, bidrag eller IOP, säger Anders Asplund.

Utredningen föreslår att Upphandlingsmyndigheten ska förvalta en vägledning om IOP som utredningen har tagit fram. Myndigheten anser att vägledningen på ett bra sätt belyser de rättsliga frågor som kommuner och regioner måste ta ställning till om de ska ingå ett IOP, men att det kan krävas ett fördjupat stöd. Myndigheten anser också att stöd och vägledning som lämnas för att främja samverkan mellan idéburna aktörer och det offentliga bör ha en bredare ansats än kriterier för IOP.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

TWITTER

Tweeta @uhmynd