Bloggbild_livsmedelsteamet.jpg

Presentation

Livsmedelsteamet
Livsmedelsteamet på Upphandlingsmyndigheten

Vi bloggar om vårt stöd inom upphandling av livsmedel, vårt regeringsuppdrag kring livsmedel och det aktiviteter vi utför för att bidra till bättre livsmedelsupphandlingar. Till livsmedelsbloggen

Hur jobbar vi med den nationella livsmedelsstrategin?

Av: Livsmedelsteamet Livsmedel 0

En livsmedelsstrategi för Sverige

Nu har det gått drygt ett år sedan regeringen överlämnade den nationella livsmedelsstrategin till riksdagen. Sju riksdagspartier står bakom strategin vilket ger hopp om att visionen kommer att få förutsättningar att omsättas till år 2030.

Livsmedelsstrategin har hittills lett till att 40 uppdrag har fördelats till ett flertal myndigheter. Uppdragen syftar till att genom olika målgruppsinriktning, aktiviteter och arbetssätt nå målen på områdena Regler och villkor, Konsument och marknad, Kunskap och Innovation.

Vad har vi gjort under året?

Vi på Upphandlingsmyndigheten har under 2017 genomfört flera aktiviteter för att skapa mötesplatser för målgruppsöverskridande dialog och samverkan:

 • Workshoppar för köpar- och säljarsidan för att öka inköps- och säljmognaden på hållbarhetsområdet.
 • Branschdialoger med bred målgruppsrepresentation för att genom workshopmetodik påbörja arbetet med att identifiera och uppmärksammat lösningsalternativ för knäckfrågor inom områdena Strategi och Dialog, Klimat, Verifiering och Uppföljning.
 • Omfattande revidering, uppdatering och aktualisering av vårt webbstöd på livsmedelsområdet.
 • Stöd i Frågeportalen med inriktning mot hela värdekedjan.
 • Goda exempel insamlade från olika målgrupper och spridda i branschdialoger och på webb.
 • Samverkan med myndighetsaktörer, branschorganisationer, intresseorganisationer, grossister, leverantörer, producenter och upphandlande myndigheter och enheter.

Vad planerar vi framöver?

Vårt arbete fortsätter under 2018, bland annat har vi följande aktiviteter inplanerade:

 • Fortsatta branschdialoger inom områdena logistiklösningar samt små och medelstora företag.
 • Effektutvärdering av genomförda branschdialoger.    
 • Fördjupning av utvalda teman.
 • Kommunikationsinsatser via nya webbsidor och bloggen.
 • Ytterligare spridning av goda exempel och tryckt kommunikationsmaterial.
 • Fortsatt samverkan med samtliga aktörer inom området.  

I livsmedelsteamet är vi glada att tillsammans med våra kunder fortsätta att bidra till utveckling av strategiska inköpsprocesser och bidra till att livsmedelsstrategins mål nås till 2030.

Vi ser fram emot att möta er under resans gång!

Prenumerera på Livsmedelsbloggen!

Kommentera