VardOmsorg_toppbild.jpg

Presentation

Vård- och omsorgssegmentet

Vi bloggar om frågor som rör upphandling av vård och omsorg, allt från omvärldsbevakning inom området till vårt eget konkreta stöd i frågorna.   Till vård- och omsorgsbloggen

Otillräcklig analys av inköp och upphandling i tillitsutredningen

Av: Vård- och omsorgssegmentet Vård och omsorg 0

Upphandlingsmyndigheten har lämnat remissvar på huvudbetänkandet ”Med tillit växer handlingsutrymmet” och delbetänkande ”En lärande tillsyn”. Styrnings- och ledningsfrågor är avgörande för att utveckla välfärdssektorn. Men vi anser att en analys av hur styrning som är baserad på tillit påverkar upphandling och inköpsprocessen saknas.

Styrnings- och ledningsfrågor är viktiga för att utveckla välfärdssektorn. Det är därför positivt att utredningens uppdrag är att bidra till en styrning, som tar tillvara medarbetares kompetens, kunskap och engagemang. Vi är också positiva till utredningens mål att skapa så goda möten som möjligt mellan medarbetaren och medborgaren. Men Upphandlingsmyndigheten saknar en fördjupad analys av hur styrning som är baserad på tillit påverkar upphandlings- och inköpsprocessen. En mer omfattande beskrivning av upphandlingsfunktionens roll och ställning i organisationen och relationen till externa aktörer för att medborgarna ska få god välfärd saknas.

Av huvudbetänkandet framgår att ungefär en femtedel av verksamheten som bedrivs inom välfärdssektorn utförs av andra aktörer än de offentliga. Det gör att upphandling och relationen mellan offentliga beställare och privata utförare sätter viktiga ramar för en styrning och ledning som är baserad på tillit. I betänkandet sägs också bland annat att det i samtal med verksamma inom kommuner och landsting har framkommit att arbetet kring att administrera och kontrollera upphandlingar skapar administrativa tidstjuvar.

Vi ifrågasätter inte de behov som olika målgrupper uttrycker i betänkandet och vi känner igen dem från vårt egna arbete. Men vi ser också att en sådan upplevelse ofta handlar om att inköps- och upphandlingsfrågor inte har en tillräckligt strategisk roll i organisationen. Det kan bland annat bero på en bristande förståelse för inköpsprocessen. Rätt organiserat skapar inköp värde, hjälper organisationen att lösa problem och att nå uppsatta mål.

Relationer med leverantörer är en viktig del i styrningen och utförande. Vi tycker därför att det är olyckligt att utredningen inte tagit tillvara på möjligheten att utreda frågor som rör upphandling ordentligt. Det är viktigt att berörda myndigheter ser upphandling som en del i en försörjningsstrategi med målsättning att leverera välfärd till medborgaren.

Hur en upphandling av välfärdstjänster genomförs är avgörande för hur tjänsten kommer att utföras och för medborgaren som i slutändan tar emot tjänsten. En inköpsprocess för komplexa tjänster, som välfärdstjänster ofta kan vara, tar tid och måste få ta tid och resurser i anspråk. Vi instämmer därför i utredningens slutsats att upphandling bör ses som strategiska beslut och viktig del av verksamheten.

Här kan du läsa hela vårt remissvar.

Kommentera