VardOmsorg_toppbild.jpg

Presentation

Vård- och omsorgssegmentet

Vi bloggar om frågor som rör upphandling av vård och omsorg, allt från omvärldsbevakning inom området till vårt eget konkreta stöd i frågorna.   Till vård- och omsorgsbloggen

Seminarium om idéburnas möjligheter att delta i upphandlingar

Av: Vård- och omsorgssegmentet Vård och omsorg 0

Under Almedalsveckan fick jag möjlighet att delta på Bräcke diakonis rundabordssamtal om välfärdsupphandlingar – vad händer med kvaliteten, tilliten och idéburenheten?

Politiker, experter och en intresserad allmänhet möttes och diskuterade frågorna i två timmar. Det var två inspirerande timmar för mig. Du som arbetar med frågorna vet att utmaningarna är många. Det är också en stor utmaning för oss att ge ett relevant stöd. Olika leverantörer upplever att de har olika utmaningar när det gäller upphandling av välfärdstjänster. Det här är några tankar och åsikter angående den idéburna sektorns utmaningar som jag tar med mig från rundabordssamtalen:

  • Lagstiftningen upplevs inte vara gjord för vård- och omsorgstjänster över huvud taget. Under samtalet kom det fram åsikter som att lagen om offentlig upphandling är gjord för stolar och bord. Brukare och personal inom vård och omsorg riskerar därför att behandlas som marknadsvaror inom ramen för upphandlingslagstiftningen.
  • Det framkom också att långsiktighet är viktigt när det gäller vård- och omsorgstjänster och att det gäller oavsett typ av leverantör. Att ta över driften av exempelvis ett äldreboende kräver ett stort engagemang. Personal ska tas över och värdegrund ska förankras samtidigt som det är ett ekonomiskt risktagande.
  • Man tyckte under diskussionerna även att det är viktigt med hela vårdkedjor. Samtidigt som det är bra att dela upp kontrakt så att det blir möjligt att bibehålla många leverantörer och inte ett fåtal stora.
  • I diskussionerna framkom också frågan: Vad är kvalitet och hur ska den värderas och utvärderas? Något som på intet sätt är en ny utmaning. Det konstaterades även att det är svårt att kravställa kvalitet och att mer forskning behövs på området.

Flera nyheter som påverkar idéburna aktörers möjligheter att leverera välfärdstjänster och delta i upphandlingar

Det är sällan stiltje på upphandlingsområdet. Inte heller när det gäller upphandling av vård och omsorg. Här är några saker att följa framöver, när det gäller de idéburna aktörernas deltagande och även vård och omsorg generellt.

Utredning ska definiera idéburna aktörer

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram en definition av idéburna aktörer för att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter. Syftet är att underlätta vid bland annat bidragsgivning, lagstiftning, köp av verksamhet och samverkan i form av idéburet offentligt partnerskap (IOP) och därigenom främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden.

Läs mer om utredningen "En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden" på regeringens webbplats

Överenskommelse mellan idéburen aktör och kommun bedömdes som en otillåten direktupphandling

Förvaltningsrätten anser att en överenskommelse mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni angående driften av äldreomsorg borde ha upphandlats i enlighet med upphandlingsregelverket. Den aktuella överenskommelsen utgör enligt domstolens mening en otillåten direktupphandling. Förvaltningsrätten biföll därför Konkurrensverkets ansökan om att Alingsås kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om fem miljoner kronor. Domen pekar på att utrymmet för flexibilitet, trots att det handlar om vård- och omsorgstjänster, inte är stort. Än är sista ordet inte sagt eftersom domen antagligen kommer att överklagas.

På Förvaltingsrätten i Göteborgs webbplats kan du läsa mer om domen "Alingsås kommun döms att betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift"

Ny lagstiftning kan ge nya möjligheter för inköp av vård- och omsorgstjänster

Riksdagen röstade den 7 juni igenom nya regler när det gäller upphandling av välfärdstjänster och även nya tillståndskrav. De nya reglerna som träder i kraft den 1 januari 2019 innebär bland annat att enklare regler för välfärdstjänster upp till ca. sju miljoner kronor ska gälla.

På riksdagens webbplats kan du läs mer om de nya tillståndskraven för välfärdstjänster

Förenklingsutredningen föreslår sju miljoner som direktupphandlingsgräns

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler lämnade i juni sitt betänkande till regeringen. I betänkandet föreslås bland annat att sociala och andra särskilda tjänster ska kunna direktupphandlas om de understiger tröskelvärdet på cirka sju miljoner kronor. Över tröskelvärdet föreslås en enklare reglering än idag. Än så länge är detta bara ett förslag.

På regeringens webbplats kan du läsa betänkandet "Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål"

Nina Radojkovic, Segmentsansvarig vård- och omsorg

Kommentera