VardOmsorg_toppbild.jpg

Presentation

Vård- och omsorgssegmentet

Vi bloggar om frågor som rör upphandling av vård och omsorg, allt från omvärldsbevakning inom området till vårt eget konkreta stöd i frågorna.   Till vård- och omsorgsbloggen

Stimulera till utveckling när du upphandlar hjälpmedel

Av: Vård- och omsorgssegmentet Vård och omsorg 0

Det sker en snabb utveckling inom såväl hjälpmedel som välfärdsteknik och det kan tyckas svårt att utforma sin upphandling på ett sätt som tar höjd för ny teknik och innovation på kort tid. Det finns dock sätt att utforma en upphandling på som skapar utrymme för att hänga med i utvecklingen.

För att ge brukarna tillgång till de nya, utvecklade hjälpmedlen på marknaden behöver upphandlingsunderlag, avtal och uppföljning utformas så att de både stimulerar utvecklingen och ger brukarna tillgång till nyheter på området, även under löpande avtalsperiod. 

Det kan göras genom att skapa incitamentsstrukturer som att avtala om att leverantören ska presentera nyheter på marknaden under avtalstiden och efterfråga leverantörens analys av tillhandahållet utbud och att leverantören kan erbjuda ersättningsprodukter under avtalstiden. Det kan också göras genom att skapa strukturer för gemensam utvärdering och utveckling genom regelbundna träffar mellan verksamhet och leverantör under avtalstiden. Syftet är att främja ständiga förbättringar och få in flexibilitet, utvecklingsmöjligheter och innovationskraft under avtalsperioden. 

Ett sätt att främja utveckling och innovation och säkerställa att den bäst lämpade lösningen blir upphandlad är också att använda funktionskrav. Genom att ställa krav på funktion låser du inte avtalet till vissa produkter under avtalstiden. En annan fördel är att redan upphandlingen i sig öppnar upp för nya läsningar.

Funktionskrav innebär att kraven inte formuleras i detalj utan att det istället ställs krav på att leverantören ska erbjuda en lösning som uppnår en viss funktion. Det gör att leverantörerna blir fria att erbjuda nya innovativa lösningar som möter behovet, även om upphandlande myndighet kanske inte känner till dessa nya lösningar. Krav på funktion kan på så vis öppna upp för nya lösningar, utan att ställa krav på att lösningen måste vara ny. Funktionskrav kan ställas när det inte är intressant hur behovet ska lösas eller hur lösningen är utformad. Den upphandlande myndigheten efterfrågar istället en funktion, men efterfrågar inte hur konstruktionen ser ut och ställer inte heller specifika produktkrav. 

Funktionskrav kan ställas för såväl individnära hjälpmedel som komplexa välfärdstekniska system. För individnära hjälpmedel gäller att kraven uppfyller funktion och användbarhet enligt användarna. Det innebär i sin tur att brukare behöver involveras för att tydliggöra de funktioner som är av vikt för användandet. För komplexa system är fördelen att funktionskrav fokuserar på helheten, det motverkar risken att upphandlande myndighet får ett system som fungerar i sina enskilda delar men brister som helhetslösning. Vid alltför hög detaljnivå i kravställningen kan det även vara svårt att försäkra sig om att alla delar kommer att vara kompatibla med varandra. Det är givetvis möjligt att blanda produktspecifika detaljkrav och funktionskrav inom samma upphandling och i vilken utsträckning funktionskrav är lämpligt att använda måste avgöras utifrån vad det är som ska upphandlas.

Läs mer i vår vägledning till hjälp för dig som köper in hjälpmedel. 
Läs mer på vår webbplats om att upphandla på funktion. 

Kommentera