”Sunda arbetsvillkor ska gälla vid utförandet av offentliga kontrakt”

Av: Lisa Sennström 0

Vi menar att offentlig sektor har stor möjlighet att påverka arbetsvillkoren och arbetsmiljön för de som arbetar med offentliga kontrakt, till exempel genom att inkludera sociala krav i upphandlingar.

På senare tid har fokus på den socialt ansvarsfulla upphandlingen ökat. Alltfler myndigheter använder upphandling för att kunna nå sociala mål.

Det går att ta ansvar för att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt leva upp till allmänhetens krav på att sunda arbetsvillkor ska gälla vid utförandet av offentliga kontrakt. Att social dumpning motverkas och att sund konkurrens upprätthålls.

Socialt ansvarsfull upphandling är ett brett begrepp som kan innebära många olika saker. Det kan avse sådana krav som syftar till att leverantören uppfyller sina lagliga skyldigheter, som arbetsmiljökrav. Det kan också avse krav som går längre än vad lagstiftningen kräver, som sysselsättningsfrämjande krav.

För att ge mer stöd för dig som vill ställa sociala krav har vi tagit fram nya webbsidor om socialt ansvarsfull upphandling. Där kan du bland annat läsa om vad social ansvarsfull upphandling innebär, om arbetstagares rättigheter och om främjande av lika rättigheter och möjligheter.

Nu skickar vi även ut nya förslag på kriterier för arbetsvillkor inom taxibranschen. Kom gärna med synpunkter på kriterierna. 

Kommentera