Startsida

Nationella upphandlingsstrategin

Nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål. Dessa kan upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta utifrån för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp.

Den nationella upphandlingsstrategin riktar sig främst till de statliga myndigheterna. Den är framtagen som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna. Det är regeringens önskan och avsikt att statliga myndigheter genomför innehållet i strategin. Samtidigt konstateras att kommuner och regioner står för en stor del av de offentliga inköpen i Sverige. Regeringen vill därför verka för att företrädare för kommuner och regioner, samt andra upphandlande myndigheter och enheter, tar fram styrande dokument med upphandlingsstrategin som grund. 

Sju inriktningsmål

Den nationella upphandlingsstrategin innehåller sju inriktningsmål som syftar till att lyfta det offentliga inköpet till en strategisk nivå. Det första inriktningsmålet, Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär, är det övergripande målet. Övriga sex mål är vägar till det övergripande målet. De beskriver vilka delar som behöver ingå för att det offentliga köpet ska bidra till att utveckla den offentliga verksamheten. 

 1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär 
 2. Effektiva offentliga inköp
 3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
 4. En rättssäker offentlig upphandling
 5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
 6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
 7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle

En mer träffsäker offentlig upphandling 

Idag ser vi många utmaningar, men även möjligheter, i den samhällsutveckling som pågår. Begränsad ekonomi, samhällsutmaningar genom förändringar i demografin, digitaliseringens möjligheter och prövningar inom samhällsviktiga verksamheter påverkar välfärden redan idag och kräver nya vägar och metoder för att tillhandahålla morgondagens hållbara välfärdstjänster.  

Offentliga inköp gör att samhället fungerar och varje år passerar en betydande andel skattemedel ”nålsögat” upphandling. Inom offentlig sektor behöver vi i större utsträckning ta ansvar för de effekter som våra inköp får på samhälle och klimat. Chefer inom offentlig sektor behöver tydliggöra inköpens betydelse och peka ut riktningen för utvecklingen i sina organisationer. Ökad träffsäkerhet innebär att vi kan få ut mer inom givna ekonomiska ramar. 

Upphandlingsmyndigheten ser ett angeläget behov av att fler upptäcker potentialen i upphandling som ett verktyg för utveckling och ökad måluppfyllelse. Genom att intervjua ledande politiker på lokal och regional nivå har vi kartlagt hur offentliga upphandlingar kan bli mer träffsäkra. Det börjar med beslutsfattare som tar ett tydligt ägarskap och ställer relevanta frågor till verksamhetsansvariga. Frågorna, som utgår från fem nyckelfaktorer, kan visa var brister finns och vilka åtgärder som behövs. De fem nyckelfaktorerna, som sätter förutsättningarna för träffsäker upphandling, är:   

 • Mål – Effektområden med tydligt förankrade siktpunkter. 
 • Behov – Framtidssäkring genom strategiska val i linje med målen. 
 • Budget – Prioriteringar som speglar ambitionsnivån i beslutade mål. 
 • Marknad – Utveckling för att bli en attraktiv och välkomnande offentlig kund. 
 • Organisation – Insikter för att bygga en väl fungerande upphandlande organisation.

Att arbeta utifrån den nationella upphandlingsstrategin skapar förutsättningar för sunda offentliga affärer – med målet att de 700 miljarderna ska ge bästa möjliga nytta för medborgarna. Offentliga affärer behöver vara träffsäkra. För att bli mer träffsäker behöver fler ändra synsätt.

Upphandlingsmyndighetens arbete med upphandlingsstrategin

När den nationella upphandlingsstrategin beslutades fick Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att genomföra och följa upp strategin. Vi ska verka för att den nationella upphandlingsstrategin får genomslag. Det sker genom att informera och vägleda upphandlande myndigheter och enheter att utveckla sitt strategiska arbete med inköp och upphandling. Dessutom har vi i uppdrag att följa upp hur upphandlingsstrategin har påverkat myndigheters inköpsarbete och vilka övriga effekter som kan påvisas med anledning av strategin. De offentliga inköpen kommer att spela en avgörande roll för Sveriges nationella genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. 

Strategiskt förhållningssätt till offentliga inköp 

Ett strategiskt inköpsarbete kan ta sig många former och uttryck, vilket framgår av den nationella upphandlingsstrategin. Där pekas den strategiska aspekten av inköp ut som en viktig grund för att skapa effektiva offentliga inköp och goda affärer. I det sammanhanget lyfts behovet fram av en förbättrad inköpsstatistik. 

Många associerar upphandling med lagstiftningen och avsikten att göra goda affärer. Rätt använt ger det också bättre konkurrens och minskad korruption. Upphandling kan därutöver användas till mycket mer för att utveckla er verksamhet, så att ni kan skapa och leverera den välfärd som behövs framåt. 700 miljarder är ett enormt handlingsutrymme för dig som vill åstadkomma förändring.   

Mål 2-4 kan grupperas utifrån vad vi idag kallar för strategiskt inköpsarbete. Fokus ligger på att göra saker rätt, för att vara effektiv och rättssäker. Dessa är grundläggande för att skapa en affärsmässigt hållbar offentlig upphandling. Mål 5-7 kan grupperas som under begreppet - att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg. Detta för att nå andra mål som utöver att tillse ett specifikt behov också kan bidra till nya och hållbara lösningar genom att merutnyttja den offentliga köpkraften.  

De sju NUS-målen. Mål 2-4 med fokus på att göra rätt för att vara effektiv. Mål 5 till 7 med fokus på att göra rätt saker för att vara effektfull.

Så följs nationella upphandlingsstrategin upp 

Vi har sedan strategin lanserades följt och utvärderat förändringsarbetet som pågår i offentlig sektor. I dessa uppföljningar ser vi att inköps- och upphandlingsfunktionerna i Sverige har påbörjat arbetet med att strukturera sina funktioner på ett strategiskt sätt. Styrdokument som behandlar inköpsfrågor finns i många fall. 

Löpande utvärdering 

Vi genomför löpande utvärderingen av arbetet med inriktningsmålen.

 • 2016 genomfördes en enkätundersökning för att klargöra utgångsläget (nollmätning). 
 • 2018 genomfördes en uppföljande enkätundersökning gällande status för strategin, i samarbete med MIND Research. Målgrupp för undersökningen var upphandlingschefer i kommuner, regioner, statliga myndigheter och offentligt ägda bolag. 

Utveckling av strategiarbetet 

För att åstadkomma en förflyttning   krävs naturligtvis åtgärder på flera olika områden. De offentliga inköpen utgör 17 procent av bruttonationalprodukten (BNP) i Sverige. Därmed finns det stor potential att diskutera inköpens bidrag för att lösa samhälleliga utmaningar. Samtidigt är det viktigt att upphandling och inköp också fungerar i praktiken. Olika organisationer har olika utmaningar, men också möjligheter. Det kan röra sig om att bedriva mer verksamhet till en mindre kostnad eller att nå andra mål som exempelvis en fossilfri fordonsflotta. 

Den nationella upphandlingsstrategin omfattar flera områden som tillsammans, eller var för sig kan bidra till ökad nytta för medborgarna. Det första steget för att förverkliga målen i strategin är att sätta upp en handlingsplan utifrån den egna organisationens mål, förutsättningar, uppdrag och behov.  

Alla organisationer har olika utgångsläge, men det finns fem möjliggörande nyckelfaktorer som tillsammans kan hjälpa dig att utveckla verksamheten med hjälp av upphandling – från mål till önskat resultat.  

 • Politiska beslutsfattare och ledande tjänstepersoner tar fram mål som ger riktning för verksamheten. Målen behöver förankras i organisationen, vara tydliga och förklara varför de är angelägna. Upphandling ska omvandla skattemedel till nytta och på så vis bidra till att målen nås. 
 • Verksamhetens identifierade behov behöver utgå från organisationens uppdrag, vara riktade mot de politiska målen och prioriteras utifrån förväntad nytta. Upphandling ger då lösningar som tillgodoser behoven. 
 • Organisationens budget behöver möta prioriterade behov. Upphandling kan genom att samla köpkraft skapa bättre ekonomiskt utrymme och bidra till nya lösningar. 
 • En fungerande marknad med sund konkurrens är en grundläggande förutsättning för offentlig upphandling. För att vara en attraktiv kund som kan ta vara på marknadens förmåga att utveckla lösningar, behöver du skapa förtroende och vara affärsmässig. 
 •  För att vara en framgångsrik upphandlande organisation behöver upphandling ha ett starkt ägarskap i ledningen, där verksamhetsansvariga är engagerade och olika kompetenser är delaktiga i arbetet.  

Arbeta med nyckelfaktorerna i din organisation så skapar du förutsättningar för mer träffsäkra upphandlingar. 

Resultat av 2018 års undersökning

Sammanfattande bild av resultatet av 2018 års undersökning (förändring inom parentes).

Svarsfrekvens och grupp

 
Organisation Urval Antal svar Svarsfrekvens
Statliga myndigheter 230 135 58,3 %
Landsting 21 9 42,9 %
Kommuner 288 134 46,5 %
Bolag 1117 187 16,7 %
Totalt 1656 465 28,1 %