Startsida

Mål 2 – Effektiva offentliga inköp

Offentlig upphandling som har effektiva inköps- och upphandlingsförfaranden ger mer värde för pengarna.

Fokus på effektivare offentliga inköpen handlar både om vad som upphandlas och hur processen i sig effektiviseras. Ett sätt att uppnå effektivare inköp är att digitalisera inköpsprocessen. 

Mål, rutiner och nya arbetssätt 

Genom effektiva inköp kan den bästa affären uppnås utifrån behov, kostnad, kvalitet och andra krav.  

För att nå målen: 

  • Eftersom det handlar om stora belopp kan en förhållandevis måttlig prissänkning med bibehållen kvalitet leda till besparingar. Exempelvis genom en sammanhållen digital inköpsprocess, bättre samordning eller mer noggrant genomförd avtalsuppföljning och utvärdering. 
  • Offentlig sektor behöver säkerställa att det som köps in blir ekonomiskt fördelaktigt ur ett totalt kostnadsperspektiv. Exempelvis inte bara se till anskaffningskostnad, utan även ta hänsyn till den totala kostnaden över tid för användandet av varan eller tjänsten. 
  • God inköpskompetens och tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter är viktiga förutsättningar för effektiva offentliga inköp. 

För att nå målet är det också viktigt att kostnader ur ett livscykelperspektiv beaktas. Det finns stor potential och outforskade möjligheter inom området. Ett exempel är att byta ut begreppet livscykelkostnad mot totalkostnad. Totalkostnad inbegriper inte bara produktens livslängd utan även den interna kostnaden för exempelvis personal eller lokaler. Med detta perspektiv kan strategiska beslut om förändrade arbetssätt i förlängningen leda till miljöförbättringar och minskade kostnader. 

Digitaliseringen är ett verktyg för att uppnå det förvaltningspolitiska målet om en rättssäker och effektiv förvaltning, med väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet. Att utveckla de elektroniska verktygen för upphandling och inköp är en del av det. De offentliga inköpen kommer att förändras till följd av regeringens satsning på digital förnyelse av det offentliga Sverige. Fokus ligger på att effektivisera verksamheten och skapa nytta för medborgarna.

Läs mer om hur satsningen på det digitala ger följdeffekter på de offentliga inköpen 

Resultat och utveckling av mål 2

Upphandlingsmyndigheten gör regelbundna uppföljningar och undersökningar för att se status och utveckling av målen i den nationella upphandlingsstrategin.

Resultat och utveckling av mål 2: Effektiva offentliga inköp

Relaterade länkar