Startsida

Mål 3 – En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens

En väl fungerande konkurrens är en förutsättning för en god offentlig affär. Förtroende och förutsättningarna för konkurrens är viktiga komponenter.

Det behövs leverantörsperspektiv i upphandling, bättre interaktion och mer dialog mellan upphandlande myndigheter och enheter tillsammans med leverantörer. Att skapa en välkomnande och attraktiv marknad innebär att det finns förutsättningar för alla leverantörer, även små och medelstora företag, samt idéburna organisationer att konkurrera på lika villkor om offentliga kontrakt. 

Fler leverantörer ger en hållbar framtid 

Det finns många möjligheter för upphandlande myndigheter och enheter att i det egna arbetet främja små och medelstora företags medverkan i offentlig upphandling. Upphandlingar som välkomnar och möjliggör för fler att lämna anbud bidrar till en ökad vilja att delta hos leverantörer av relevanta lösningar. 

En ökad konkurrens innebär effektivare användning av skattemedel, men också bättre inflöde av hållbara alternativ i offentliga verksamheter. Ökad konkurrens bidrar även till att öka takten i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle och har stor strategisk betydelse för framtiden. 

Inköpsstrategi för ökad mångfald av leverantörer 

Utvecklingen mot ett inköpsstrategiskt perspektiv skapar förutsättningar för ökad mångfald på leverantörsmarknaderna – något som i sin tur ger en bättre konkurrenssituation. I det strategiska inköpsarbetet ingår att kartlägga och förstå leverantörsmarknaderna så att de krav som ställs leder till optimala lösningar, i förhållande till organisationens uppdrag och mål. Genom att inkludera dessa perspektiv på ett tidigt stadium i det strategiska arbetet skapas möjligheter för nya leverantörer och aktörer. Väl förankrade inköpsstrategier och ett faktabaserat och metodiskt inköpsarbete leder till en stabilitet och förutsägbarhet som ger ett förtroende i förhållandet till leverantörsmarknaderna. 

Resultat och utveckling av mål 3