Startsida

Mål 4 – En rättssäker offentlig upphandling

En väl fungerande offentlig upphandling bygger på att såväl leverantörer som medborgare har tilltro till att rättssäkerheten fungerar.

Målet för en rättssäker offentlig upphandling omfattar ett aktivt arbete med: 

  • att förebygga korruption och jäv i de offentliga inköpen 
  • att agera med öppenhet och kommunikation för att förhindra onödiga rättsprocesser 
  • att avtalsuppföljningar i högre utsträckning bidrar till att säkerställa rättssäkerheten. 

En viktig aspekt i detta sammanhang är tilltron till de offentliga inköpen. Den kan skadas allvarligt om det finns misstankar om korruption eller jäv – något som i förlängningen kan innebära att leverantörer avstår från att lämna anbud i offentliga upphandlingar. 

En åtgärd för att öka rättssäkerheten i offentlig upphandling är att ha en väl fungerande avtalsuppföljning. Genom att upphandlande myndigheter och enheter följer upp avtal, uppnås fördelar inom kvalitet och effektivitet. Dessutom medverkar myndigheten eller enheten till att seriösa leverantörer konkurrerar om offentliga kontrakt. 

En mycket stor andel av upphandlande myndigheter och enheter har tydliggjort i sina styrdokument hur arbetet med att motverka jäv och korruption i upphandling ska bedrivas. 

Uppföljning och kommunikation 

För att undvika rättsprocesser som bygger på missförstånd kan upphandlande myndigheter och enheter nyttja de möjligheter som finns i alla delar av inköpsprocessen. Generellt är sannolikheten för överprövning högre ju fler anbudsgivare som deltar i en upphandling. Ett större antal anbudsgivare innebär fler som kan anse sig ha lidit skada av missförhållanden. Ofta finns ett samband mellan upphandlingens storlek, antalet anbud och upphandlingens komplexitet. Vi på Upphandlingsmyndigheten vill uppmärksamma att det finns ytterligare aspekter som påverkar rättssäkerheten i offentlig upphandling. Exempelvis efterlevnad av regelverk samt kunskap hos dem som tillämpar regelverken. Det här aktualiseras i och med de regelförändringar som skett vid ett flertal tillfällen de senaste åren inom upphandlingsområdet.