Startsida

Mål 5 – En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar

Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att främja utveckling och innovation. I rollen som aktiv beställare kan den offentliga sektorn bidra till att marknaden utvecklar lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

Tre åtgärder för att nå goda resultat på innovationsområdet i offentliga upphandlingar: 

  • Tidig dialog med potentiella leverantörer och andra aktörer 
  • Krav på funktion i stället för på specifika lösningar 
  • Innovationsupphandling som en del av verksamhetsutvecklingen.  

Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att möta samhällsutmaningar och driva på utveckling en av nya lösningar, som stödjer och utvecklar den offentliga verksamheten.

Dialog – en viktig del av inköpsprocessen

Dialog är en viktig del i hela inköpsprocessen, oavsett om det är inför en upphandling, under annonsering eller vid uppföljning av tecknade avtal. 

Tidig dialog med leverantörer inför en upphandling är en viktig framgångsfaktor för en lyckad upphandling. I den tidiga dialogen kan den upphandlande organisationen beskriva behov och önskade resultat samt få insikt i de olika lösningar som olika leverantörer kan erbjuda. Leverantörerna får i dialogen bättre förutsättningar att komma med förslag som uppnår önskemålen när de bättre förstår målbilden för den aktuella upphandlingen. 

Genom inspel från leverantörer kan det kommande avtalet balanseras, med bättre och mer ändamålsenliga krav och villkor. Dialogen kan även förebygga problem under upphandlingen och avtalstiden. En bättre ömsesidig förståelse kan skapa en smidigare inköpsprocess; fler frågor kan hanteras före annonseringen och onödiga missförstånd kan undvikas. Det kan i sin tur leda till färre överprövningar samt effektivare och bättre leveranser. 

Funktionskrav – fler och nya lösningar 

Upphandlande organisationer kan främja innovation genom att ställa funktionskrav istället för detaljkrav. Funktionskrav gör även att leverantörerna kan lämna förslag på flera olika lösningar. Dessutom gör funktionskrav att leveransen eller utförandet inte begränsas till en särskild teknik, arbetsmetod eller produkt. I stället tas leverantörernas kunskap, nytänkande och utvecklingsförmåga tillvara, vilket i sin tur kan leda till innovativa och effektiva lösningar för verksamhetens behov.

Beställargrupper driver  

Beställargrupper är ett sätt för mindre upphandlande myndigheter att aktivt arbeta med innovationsupphandling, driva utvecklingen framåt och stimulera innovationer. Sådana grupper kan också vara ett medel för att, i samband med offentlig upphandling, möta samhälleliga utmaningar som berör många aktörer. 

Flera statliga myndigheter har engagemang och intresse kring beställargrupper, exempelvis Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Många kommuner och regioner är intresserade av att ingå i sådana grupper. 

Under 2017 och 2018 gav regeringen Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att främja användningen av innovationsupphandling genom att ge stöd till beställargrupper. Syftet är att skapa ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där styrkan i det gemensamt identifierade behovet bättre kan tas tillvara. 

Förståelse och incitament 

Det behövs en fortsatt satsning på förståelse för bredden av innovationsbegreppet för att fler upphandlande myndigheter ska pröva någon form av innovationsupphandling. Det finns också större förståelse och incitament hos upphandlande myndigheter för att koppla ihop verksamhetsutveckling och innovationsupphandling. 

Politiska beslutsfattare och högre tjänstemän i de upphandlande myndigheterna behöver nås för att visa på möjligheterna med innovationsupphandling och användning av tidig dialog; inom organisationen och i kontakter med marknaden. 

Resultat och utveckling av mål 5

Upphandlingsmyndigheten gör regelbundna uppföljningar och undersökningar för att se status och utveckling av målen i den nationella upphandlingsstrategin.

Resultat och utveckling av mål 5: En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar

Relaterade länkar