Startsida

Mål 6 – En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling

Miljöhänsyn i offentlig upphandling handlar om att öka användningen av miljökriterier, använda inköp som ett strategiskt verktyg för att nå miljömål och ställa djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster.

Miljöhänsyn behöver öka i hela den offentliga sektorn, trots att Sverige är ett föredöme inom detta område. För att kunna arbeta systematiskt med miljöanpassad upphandling är det viktigt att integrera miljö- och hållbarhetsarbetet tidigt i inköpsprocessen. Ju tidigare i processen miljöaspekter vägs in i inköpsarbetet, desto större möjlighet att få resultat. 

Det finns tydliga kopplingar till både inriktningsmål tre och fem i nationella upphandlingsstrategin: innovativa hållbara lösningar kan finnas hos små och medelstora leverantörer och det gäller att hitta sätt att attrahera dessa att delta i den offentliga affären. Därför är det strategiska inköpsarbetet med inriktning på helhetssyn, långsiktighet och förändring kopplat till leverantörsmarknaderna viktigt. 

Det är även viktigt att se utvecklingspotentialen i avtalsuppföljning. Genom att kontrollera att leverantörerna efterlever kraven säkerställs miljövinsterna. Uppföljningen bör även omfatta en intern utvärdering om hur effektiva kraven är ur miljösynpunkt, och vilka lärdomar som kan dras inför nästa upphandling. 

I självskattningen svarar upphandlande myndigheter och enheter i snitt 3,0 på den femgradiga skalan att de följer upp ställda miljökrav. Detta visar att arbetet med uppföljning är ett område som kan utvecklas hos många upphandlande myndigheter och enheter, och som är en förutsättning för att hållbar upphandling ska bidra till minskad miljöpåverkan. 

Regeringens mål är att

  • öka användningen av miljökriterier 
  • använda inköp som ett strategiskt verktyg för att nå miljömål 
  • ställa djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster.  

Livscykelperspektiv 

Ett modernt miljö- och hållbarhetsarbete förutsätter att organisationen har ett livscykelperspektiv. I en produkts livscykel räknas allt från utvinning av råmaterial och förädling till tillverkning, användning, skrotning och återvinning. Genom att analysera en produkts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv kan man få svar på var den största miljöpåverkan finns, och vilken typ av miljöpåverkan som produkten ger. Detta ger förutsättningar för att kunna ställa de krav i upphandling som ger störst effekt. 

Cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi är en aktuell fråga, liksom den offentliga verksamhetens betydelse för samhällets övergång till en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är att återanvända och återvinna material och produkter samt en ökad konsumtion av tjänster och funktioner istället för produkter. Det här ska leda till en minskad mängd avfall, minskad klimatpåverkan och mer effektiv användning av ändliga resurser. En övergång till cirkulär ekonomi är därför viktig för att kunna nå Sveriges klimatmål. 

Offentlig upphandling kan gynna en cirkulär ekonomi på flera sätt, exempelvis genom upphandling av produkter som består av återvunnet material, återbrukade komponenter eller genom att ställa krav som ger produkterna en längre livslängd.  

Resultat och utveckling av mål 6

Upphandlingsmyndigheten gör regelbundna uppföljningar och undersökningar för att se status och utveckling av målen i den nationella upphandlingsstrategin.

Resultat och utveckling av mål 6: En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling

Relaterade länkar