Start

Film - inspiration för strategiskt inköp

I allt fler organisationer ökar insikten om att inköp kan användas som ett verktyg för att nå verksamhetsmål. Därför får inköp en allt mer strategisk betydelse inom offentlig sektor. Genom att arbeta strategiskt med inköp kan upphandlande myndigheter och enheter använda sina resurser mer effektivt och nå uppsatta mål. Här hittar du tre inspirationsfilmer för arbetet med strategiskt inköp.

Dessa filmer har till syfte att belysa hur upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta med behov och dialog som verktyg för att skapa en strategi för upphandlingen. De exempel som används, ska ses som generella beskrivningar av hur upphandlingar kan gå till och har inte till syfte att belysa hur kollektivtrafik ska upphandlas. 

Inspirationsfilmer 

Ta reda på behoven 

Alla inköp i offentlig upphandling bygger på ett verkligt behov. Behovet kan ändras om verksamhetens uppdrag ändras, eller när ny teknik blir tillgänglig på marknaden. Det är därför alltid extra viktigt att kartlägga behovet och ställa sig frågor om delar i uppdraget har ändrats eller om det går att lösa problemen på helt andra sätt. I kartläggningen är det också viktigt att inkludera verksamhetsmål genom att exempelvis ta hänsyn till interna strategi- och policydokument.  Filmen exemplifierar hur kartläggning av behov kan resultera i en behovsbeskrivning. 

Marknadsanalys 

Det är alltid bra att bjuda in marknaden och andra intressenter till informationsmöten för att berätta om visioner, mål och behov. På så sätt kan de bli delaktiga, komma med förslag på lösningar och ges möjligheten att ställa frågor. Att bjuda in leverantörer till enskilda möten är ett bra sätt att få del av den kunskap och de lösningar de har på området. Den här filmen visar på flera metoder för dialog. 

Marknadsanalys genomförd 

När behoven är fastställda och marknadsanalysen är genomförd är det bra att fastställa en strategi för upphandlingen. Den bör bland annat innehålla övergripande målbild för upphandlingen, förfarande och upphandlingsdokumentens innehåll såsom kravnivåer, utvärderingsmodell och avtalsmodell. Inspireras av filmens exempel på vad strategin kan innehålla.