Start

Kan ett kommunala bolag självständigt ingå som part i en IOP?

Kan ett kommunalt bolag ex bostadsbolag sluta ett IOP med en idéburen organisation utan att kommunen finns med i avtalet?

Fredrik Tågsjö

Publicerad 01 juli 2021

Hej Fredrik,

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) saknar i dagsläget en fastställd rättslig definition. I praktiken är ett IOP en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. Tanken är att det ska vara ett komplement till bidrag och upphandling. Med andra ord måste ett IOP vara förenligt med upphandlings- och statsstödsreglerna men även de kommunalrättsliga bestämmelserna.

För stöd avseende de kommunalrättsliga aspekterna och i det fall ni är en upphandlande organisation, hänvisar vi er i första hand till Sveriges kommuner och regioner (SKR) för vägledning.

Vad är offentlig sektor och vem kan ingå som part i en IOP?
Så vitt vi känner till så finns det ingen officiell definition av offentlig sektor men generellt sett så brukar offentlig sektor avse statliga, kommunala och regionala verksamheter som finansieras med skattemedel och som bedriver verksamhet för det allmänna. Det är vanligt förekommande med IOP mellan kommuner och idéburna aktörer men det finns även flera exempel där regioner ingår som part. Eftersom det inte finns en reglering angående IOP finns det inget som uttryckligen hindrar att exempelvis ett kommunalt bolag ingår ett IOP.

På samma sätt som ett kommunalt bolag är en egen upphandlande myndighet så bör det, ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv, vara möjligt för ett sådant bolag att självständigt ingå som part i en IOP utan att kommunen nödvändigtvis gör detsamma. Notera dock att det kan finnas viss interna riktlinjer i exempelvis bolagsordningen som begränsar denna möjlighet.

Läs mer
Mer information om idéburet offentligt partnerskap samt vad som avses med statsstöd på vår webbplats.

Källhänvisningar
  •  SOU 2019:56 Idéburen välfärd s. 278 – 280 – utredningens bedömningar samt förslag beträffande idéburet offentligt partnerskap.

Victoria

Upphandlingsjurist

13 juli 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.