Reserverade kontrakt för vissa tjänster

Upphandlingsdirektiven LOU- och LUF-direktiven innehåller bestämmelser om reserverade kontrakt för vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Bestämmelserna finns i artikel 77 respektive artikel 94 och är frivilliga att införa för medlemsstaterna.

Enligt artiklarna får medlemsstaterna föreskriva att de upphandlande myndigheterna eller enheterna får reservera rätten för en organisation att delta i upphandling exklusivt för vissa angivna tjänster, bland annat vissa hälsovårdstjänster, sociala tjänster och vissa utbildningstjänster.

Enligt det förslag som ingår i propositionen bör för närvarande inte bestämmelser om reserverade kontrakt för vissa tjänster genomföras i svensk rätt. Regeringen ser visserligen positivt på att idéburna företag ges större möjligheter att delta vid upphandling av sociala tjänster, men konstaterar dock att direktivens bestämmelser om detta är försedda med en rad villkor som inskränker möjligheten att använda bestämmelserna, bland annat kontraktstid. Välfärdsutredningen utreder dock frågan om bestämmelser om reserverade kontrakt ska genomföras i svensk rätt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information