Lagstiftning, standarder och märkningar för luftfilter

Här hittar du information om lagstiftning, standarder och märkningar kopplat till luftfilter.

Lagstiftning

Inomhusmiljö

Lagstiftningen som finns inom detta område säger att inomhusmiljön ska vara god. Det finns dock inga specifika krav på att en viss typ av filter ska användas för en viss typ av lokal. Socialstyrelsen, Boverket, Arbetsmiljöverket och Miljöbalken har regler som berör området inomhusmiljö.

Upphandlingsmyndigheten har dock upphandlingskrav för inneklimatets kvalitet. De kan användas vid upphandling av konsult för att ta fram programhandling eller för att projektera och för upphandling av total- och utförandeentreprenader.

Ekodesignförordning

 Ekodesignförordning EU 1253/2014 för ventilationsenheter (här ingår luftbehandlingsaggregat) trädde ikraft 2016. Förordningen kräver att ventilationsenheter förses med system känner av trycket över filtren och signalerar när det är dags att byta. Förordningen ställer inte några specifika energi- eller prestandakrav på filter.

Förordning (2016:187) om ekodesign

Ekodesign-direktivet

Energimärkning för luftfilter är inte en del av EU:s Ekodesign-direktiv eller EU:s energimärkningsdirektiv. Direktivet verkar för att arbeta bort de sämsta produkterna ur energisynpunkt av olika typer från marknaden. Luftfilter kan dock komma att omfattas av Ekodesign-direktivet trots att produkten inte har en energianvändning i sig, på liknande sätt som att fönster och däck finns inom Ekodesign-direktivet.

Om Ekodesign-direktivet hos Energimyndigheten

Standarder

Det finns ett antal standarder som berör filter och deras funktion. Några av dessa är:

  • ISO 16890-2016, Luftfilter för allmän ventilation. Tekniska specifikationer, krav och klassificeringssystem för partikelavskiljningsgrad (ePM)
  • EN 16 798-3:2018, Byggnaders energiprestanda – Ventilation för lokalbyggnader (ej bostäder) Del 3: -Funktionskrav på ventilations- och luftkonditioneringssystem
  • EN 1822:2019, Högeffektiva luftfilter/mikrofilter.

Fram till 2018 har standarden EN 779-2012 använts för klassificering av filter som benämns G, F och M. Från och med halvårsskiftet 2018 används i stället ISO 16980.

Klassificering av luftfilter

Märkning och certifiering

Eurovent Certita Certification

Eurovent är en branschförening för ventilationsleverantörer på europeisk nivå. De har ett certifieringssystem för ventilationsprodukter som heter Eurovent Certification.

Euroventcertifierade filterleverantörer och deras produkter finns listade hos Eurovent Certification.

Tredjepartscertifiering av leverantörer

Certifieringssystemet är en tredjepartscertifiering av produktleverantörer som verifierar att leverantörers produktinformation är korrekt. Detta görs genom att produkter testas på uppdrag av Eurovent Certita Cerification. Eurovent genomför också fabrikskontroll. 3-4 filter väljs ut vid besöket som skickas till certifierat labb för kvalitetskontroll, tryckfall, filterklass och energianvändning kontrolleras. Testade värden skall sedan ligga inom toleransen för angivna värden till Eurovent Testerna av luftfilter genomförs av ackrediterade laboratorium, exempelvis RISE Eurofins (tidigare VTT), samt Cetiat i Frankrike .

Energiklassning från A+ till E

Sedan 2011 ingår ett energiklassningssystem för luftfilter i Eurovent Certification enligt förebilden för klassningen har varit EU:s energimärkningsdirektivet som finns för till exempel kylskåp. Luftfilter klassificeras från A+ till E, där A+ är det mest energieffektiva alternativet. I energimärkningen för luftfilter har branschföreningen satt gränserna för de olika nivåerna A+–E.

Det är viktigt att komma ihåg att den energianvändning som anges i märkningen inte är samma energianvändning som kommer att bli i den faktiska byggnaden. Luftflöden samt faktiska luftföroreningar och dimensioner på filter kommer att påverka energianvändningen.

Vad testas?

Inom Eurovent Certification verifieras filterleverantörers uppgifter om olika filter enligt ISO 16890 och EuroventREC 4/21-2019. Parametrar som testas vid ett flöde av 0,944m3/s är initialt tryckfall, filterklass, energiförbrukning och energiklass. För  ePM1 och ePM2,5 tillkommer även kontroll av initial avskiljningsgrad och minsta avskiljnings-grad.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar