Luftfilter i praktiken

Hur filter hanteras och används har påverkan på de krav som bör ställas på filter i en upphandling. Några av de aspekter som är viktiga att känna till och ta hänsyn till beskrivs här nedan.

Filterram

Filterramen är det som själva filtret är fäst i. Filterramen har betydelse för filtrets totala avskiljningsgrad och för hanterbarheten av filtret. Ramen behöver vara styv för att den inte ska skjuvas under drifttiden. Skulle ramen ändra form kan läckage uppstå, vilket försämrar filtrets totala avskiljningsgrad.

Ramen har också stor betydelse för filtrets hanterbarhet. Filtret ska vara lätt att hantera även när driftteknikern tar ut det ur aggregatet efter ett års användning. Både ramens styvhet och material har påverkan på hanterbarheten. Material som sväller i fuktiga miljöer påverkar till exempel hur lätt filtret är att hantera.

Täthet

För att få god funktion på filter krävs utöver ett bra filtermaterial också att filtret sitter väl sammansatt med ramen. Ramen ska i sin tur sluta tätt med ventilations-aggregatet eller andra filter som är installerade i serie. Det är också viktigt att filtret sluter tätt med aggregatet på framsidan av filtret.

Vissa aggregat har tätning på aggregaten. Tätningen blir dock sämre med tiden och blir en ytterligare detalj för driften att sköta. Därför är det att föredra tätning på filtret, som ändå byts regelbundet. Om det är stora otätheter runt omkring filtret påverkar det filtrets avskiljningsgrad markant. För att förhindra läckage mellan filterram och aggregat/andra filter ska tätningslister användas.

Täthet luftfilter.png

Skiss filter. Källa: Svensk ventilation

Uppbyggnad av påsfilter och hur det påverkar energianvändningen

Det finns två typer av påsdesign, konisk och rak.

I koniska påsar kan luften flöda fritt. I raka påsar finns risk för blockerade ytor.

Luftfilter med koniska påsar ger ett jämnt luftflöde genom hela filterarean då det dynamiska trycket är lika över hela påsen. Tillverkningen av påsarna skall vara individuellt anpassade oavsett antalet påsar och påsdjup i samma ramdimension.  

Luftflödet genom raka påsar är annorlunda. Påsarna orsakar en kontakt med varandra i öppningen och det dynamiska trycket blir ojämnt utmed påsarna. Resultatet blir ett ojämnt flöde genom mediet med högre luftmotstånd och högre tryckfall. Genom en ojämn igensättning av mediet blir stofthållningen lägre. Anledningen att man använder sig av den här typen av påsdesign är att man inte behöver optimera påsarna för varje filtertyp vid produktionen, utan bara sy rakt igenom med samma stygnlängd. Rakt sydda påsar ger högre luftmotstånd med 10 % till 30 % jämfört med koniska påsar samma typ av media och area. (Se bild ovan.)

Luftfilterpåsar ska vara kortare än ramens mått, vilket det blir om man syr påsarna koniska på sidorna.

Den här typen av luftfilter måste installeras med stående påsar för att förhindra att de kollapsar över varandra när ventilationsaggregatet stängs av eller går ner i luftflöde. Med liggande påsar får man också ett högre tryckfall och sämre stofthållningsförmåga då påsarna faller ner och blockerar varandra, och därmed en ökad energianvändning och kortare livslängd.

För att undvika att påsarna skrapar i botten och toppen av aggregatet, eller skaver mot filter under och över, måste hänsyn tas till påsarnas höjd i bakkant. De ska vara kortare än ramens mått, vilket det blir om man syr påsarna koniska på sidorna. (Se bild ovan)

Filters hållbarhet

Ventilationssystem stängs av och startas upp utifrån de drifttider som finns för verksamheten, samt de krav som finns på inomhusmiljö när byggnaden inte används. När ventilationsaggregatet startar och stoppar utsätts filter för påfrestningar i sömmar eller andra infästningar. Det är viktigt att ha filter i sin anläggning som klarar dessa påfrestningar.

Särskilt förekommer risker med så kallade påsfilter vintertid. Dagtid kan filtret blötas av snö och väta. På natten när temperaturen sjunker och ventilationssystemet är avstängt, faller påsarna ner och kan frysa i det hängande läget. När ventilationen startar, för att på några sekunder vara i full drift, finns stor risk att de frysta påsfiltren spricker i sömmar eller till och med i filtermedia. Detta problem går att förebygga i många fall genom ett väderskydd. Ett väderskydd förhindrar väta och snö att tränga in i kanalerna.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar