Luftfilters miljöpåverkan

Luftfilter har påverkan på miljön i alla skeden från råvaruutvinning och tillverkning till drift och avfallshantering, samt transporter däremellan. Den största påverkan luftfilter har på miljön är under tillverkning och under driftskedet för filtret.

Val av material

Det går att välja filter med olika filtermaterial och olika rammaterial. Filtermaterial är ofta glasfiber eller syntetfiber. Rammaterial kan vara plast, trä, papp eller metall.

Vilka material och kombinationer av filter- och rammaterial som väljs har mindre påverkan på miljön om man jämför med den miljöpåverkan som filtret orsakar under drift genom fläktens elanvändning. Vid valet av filter bör förnyelsebart, återvunnet och återvinningsbart material prioriteras om det inte påverkar filtrets prestanda negativt under drift.

Elanvändningen under driftskedet

Vid användning av filtret är det filtrets tryckfall som ger upphov till energi-användning hos fläkten. Det är det som är filtrets miljöpåverkan under driftskedet. Hur elen som driver fläkten produceras avgör hur stor miljöpåverkan det blir under driftskedet.

Viktigt att välja rätt filter

En viktig faktor för att minska miljöpåverkan för filter är att välja rätt filter till varje ventilationssystem, att inte använda ett filter med onödigt hög avskiljningsgrad. Rätt filter filtrerar luften till önskvärd nivå, till rätt energianvändning och med rätt mängd material. Vid valet av filter kan EN13798-3 och Eurovent 4/23-2018 användas.  

Förbränning av filter

När filtrets livslängd är uppnådd och det byts ska det enligt de regler som gäller i Sverige förbrännas. Luftfilter får inte deponeras om det totala innehållet av organiskt kol, TOC, är över 10 %, vilket filter normalt har.

Luftfiltrets värmevärde vid förbränning beror på material i filter och ram. Som beställare går det att ställa krav på förnyelsebara material i så hög utsträckning som möjligt för att minska filtrets utsläpp av växthusgaser.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar