Strategiskt inköpsarbete för minskad klimatpåverkan

En analys av klimatpåverkan från era inköp kan hjälpa till att bedöma vilka inköp som är viktigast att prioritera ur klimatsynpunkt. Det finns stora möjligheter att i upphandlingar ställa krav på minskad klimatpåverkan.

I upphandlingslagstiftningen har samhälleliga mål, som skyddet av miljön, högre resurs- och energieffektivitet och kampen mot klimatförändringar en framträdande roll. Även ett av de sju inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin handlar om en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling. Det inkluderar klimat- och energifrågan.

Mål 12 i FN:s Agenda 2030 handlar om hållbar konsumtion och produktion. Ett av delmålen (12.7) är att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Analysera klimatpåverkan från inköpen

Genom att analysera klimatpåverkan från era inköp kan ni bedöma var klimatkrav i upphandlingen kan göra störst nytta och vilka typer av inköp som ni bör prioritera.

Vi arbetar med att ta fram stöd så att klimatbedömning av inköpen kan göras lättare hos er. Stödet bygger på att integrera siffror över miljöpåverkan i en vanlig inköpsanalys, vilket blir en så kallad Miljöspendanalys. Med hjälp av metoden kan miljömål lättare knytas till olika typer av inköp. Miljöspendanalysen kan också bli en metod för att följa upp de offentliga inköpen inom Agenda 2030-arbetet.

Miljöspendanalys

Bland de områden med störst klimatpåverkan finns

  • bygg- och anläggningsentreprenader
  • tjänster som omfattar drift av verksamheter och fastigheter
  • transporter
  • livsmedel.

Läs mer om miljö- och klimatpåverkan från livsmedel

Generellt gäller att i första hand se till att effektivisera eller minska användningen av energi eller bränsle. Vid upphandling av tjänster som omfattar drift av verksamheter så bör man på olika sätt arbeta med leverantören för att minska tjänstens miljöpåverkan. För IT-utrustning gäller att i första hand behålla dem längre i drift då tillverkningen har så pass stor miljöpåverkan. Andra apparater som drar energi vid användning kan behöva krav på energieffektivitet. I andra hand handlar det om att byta ut till förnybara alternativ.

Ta hänsyn till livscykelperspektivet

En produkts livscykel sträcker sig från utvinning av råvaror via förädling av material, tillverkning av komponenter, montering av produkten, användning och skrotning. Alla dessa steg kräver energi och resurser och genererar därmed utsläpp som kan påverka miljön eller hälsan.

Produkter som har en användningsfas som kräver energi, till exempel fordon, och som används under längre tid har generellt sin största miljöpåverkan under användningsfasen. Andra typer av produkter, exempelvis möbler, har sin största miljöpåverkan under tillverkningen eller råvaruutvinningen. Det är därför viktigt att ställa krav där de gör mest nytta beroende på produktens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Du kan analysera hur miljöpåverkan ser ut under livscykeln med hjälp av livscykelanalys (LCA). I en livscykelanalys kan man bland annat studera hur energi- och resursanvändning och utsläpp av olika ämnen, exempelvis växthusgaser, ser ut för produktens livscykel. Under förstudie, marknadsanalys och kravformulering kan det vara till hjälp att undersöka om det finns livscykelanalyser genomförda på produkter inom den aktuella produktgruppen för att få en bild av hur miljöpåverkan ser ut. En källa till LCA-resultat kan vara miljövarudeklarationer, EPDer, som bygger på livscykelanalyser.

Miljömässiga och ekonomiska effekter av upphandling med klimathänsyn

En analys av ekonomiska och miljömässiga effekter av upphandlingar som tar miljö och klimathänsyn har genomförts av Oslo Economics på uppdrag av norska Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Analyserna av tio fallstudier inom områdena vård och omsorg, transport, avfall, bygg och entreprenad visar att det går att göra betydande miljövinster i form av lägre utsläpp av växthusgaser, lokala luftföroreningar och buller. Utsläppen i fallstudierna minskade till en kostnad av mellan 2000 och 5000 NOK per ton koldioxidekvivalenter.

Enligt rapporten kan ”grön” upphandling betraktas som en investering i teknik, nya produkter och tjänster på marknaden och kompetens som kan ge kostnadseffektiva miljövinster på lång sikt. I två av fallen ledde grön upphandling även till kostnadsbesparingar.
Läs rapporten: Gevinstanalyser av grønne anskaffelser

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar