Svenska och internationella klimatmål

Det finns flera internationella överenskommelser kring klimatet som kan fungera som ledstjärnor i organisationens arbete med klimatfrågorna. Nationellt har Sverige uttryckt ännu mer handfasta mål kring vad vi vill uppnå.

Internationella klimatmål

 • Parisavtalet: Global överenskommelse från 2015 som har som mål att begränsa den globala temperaturökningen till under 2 grader och sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.
 • Agenda 2030: FN:s globala mål för en hållbar utveckling som beslutades om 2015. Ett av sjutton mål är att bekämpa klimatförändringarna men flera av de övriga målen kopplar också till klimatfrågan.
 • EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt: Strategin innehåller övergripande mål för klimat och energi som utgår från 1990 års nivåer:

   

  2020

  2030

  Utsläpp av växthusgaser

  -20 %

  -40 %

  Energianvändning

  -20 %

  -27 %

  Andel förnybar energi

  + 20 %

   +27 %

Sveriges klimatmål

Sveriges klimatmål uttrycks framför allt i miljökvalitetsmålet ”begränsad klimatpåverkan” samt i en politisk energiöverenskommelse från 2016. Den svenska energi- och klimatpolitiken syftar till en effektiv och hållbar energianvändning med låg negativ påverkan på klimatet, miljön och människors hälsa.

Sveriges miljömål anger följande målsättningar kring klimatet:

 • År 2020 ska Sverige ha minskat utsläppen av växthusgaser från 1990 års nivåer med 40 procent, ökat andelen förnybar energi till minst 50 procent samt ökat energieffektiviteten med minst 20 procent. Dessutom ska vi uppnå minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn.
 • År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.
 • År 2030 ska utsläppen från inrikes transporter, utom inrikesflyg, ha minskat med minst 70 procent jämfört med 2010.
 • År 2040 är elproduktionen i Sverige 100 procent förnybar.
 • År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Här kan du läsa mer om Sveriges klimatmål

Nationella strategin för fossilfria transporter

En tredjedel av Sveriges klimatutsläpp kommer idag från transportsektorn. Den nationella strategin för fossilfria transporter syftar till att uppnå målet med att Sverige ska vara utan nettoutsläpp av koldioxid år 2045. För att uppnå målet måste fordonen och transporttjänsterna effektiviseras och drivas med el och förnybara bränslen.

Här kan du läsa mer om fossilfria transporter:

Senast uppdaterad:

Relaterad information