Upphandla energieffektiva produkter, tjänster och byggnader

Att sträva efter att upphandla energieffektiva produkter, tjänster och byggnader kan bidra till minskad energianvändning och bättre klimat. Det kan också ge andra positiva effekter, som bättre hälsa.

Varför ska vi upphandla energieffektiva produkter, tjänster och byggnader?

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser minskar när mindre mängd energi används. Energieffektivisering beräknas utgöra nästan hälften av de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla Sveriges klimatmål fram till 2020.

Utöver att du minskar energianvändningen och gynnar klimatet så tillkommer ofta andra nyttor. Energieffektiva fönster minskar kallras och ger ökad komfort. Modern, energieffektiv belysning med ljusreglering ger bättre arbetsmiljö och positiva hälsoeffekter.

Vi bör i första hand sträva efter att minska och effektivisera energianvändningen. I andra hand bör vi styra mot förnybara energislag.

Stimulera och utveckla marknaden

Energieffektiva lösningar finns redan på marknaden inom många områden, men de kravställs inte systematiskt i upphandlingar. Det finns också en stor potential för upphandling av innovativa lösningar för energieffektiv teknik. Om fler väljer att upphandla energieffektiva produkter och anläggningar kommer det att driva utvecklingen ännu ett steg framåt. I förlängningen kan detta leda till både lägre priser och till ökad tillgänglighet.

Ekonomiska besparingar

Minskad användning av el och bränslen kan, förutom att leda till minskad miljöpåverkan, leda till betydande ekonomiska besparingar. Detta gäller i synnerhet för byggnader och transporter. Det är även lämpligt att ställa krav på god energiprestanda för apparater som används eller står på under många timmar per dygn, exempelvis fläktar och kaffeautomater.

Lagkrav kring energieffektiva inköp

Myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) är ett ramverk för hur EU:s medlemsstater ska främja energieffektivisering och förnybara bränslen. Enligt direktivet (artikel 6) och Förordning om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader (förordning 2014:480) ska statliga myndigheter upphandla produkter, tjänster eller byggnader med bästa tillgängliga miljöprestanda. Förordningen inkluderar återrapporteringskrav som är en del av rapporteringen av miljöledning i staten.

Bilaga III till energieffektiviseringsdirektivet preciserar typer av produkter och krav på prestandanivåer för dessa. Direktivet hänvisar till kriterier etablerade genom EU-lagstiftning på området, däribland:

 • Energimärkningsdirektivet (2010/30/EU)
 • Energy-starförordningen (2006/1005/EG)
 • Däckmärkningsförordningen (1222/2009)
 • Ekodesigndirektivet (2009/125/EG)
 • Direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU)

Förordning 2014:480 om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.

Förordning 2014:480 reglerar inte kommuner och regioners upphandlingar och inköp, men dessa är centrala aktörer för att uppnå Sveriges miljömål och för att Sverige ska kunna uppnå de åtaganden som vi har gentemot EU.

Förordning om miljöledning i statliga myndigheter (2009:907)

Enligt denna förordning ska statliga myndigheter miljöanpassa sina upphandlingar i den mån det är möjligt. Myndigheterna ska årligen redovisa andelen upphandlingar och avrop där de ställt miljökrav och det ekonomiska värdet av dessa upphandlingar. Genom denna redovisning sker även återrapporteringen gällande energikrav enligt förordning 2014:480 om statliga myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader.

Verktyg för energieffektiv upphandling

Hållbarhetskriterier för energieffektivisering

Du kan få hjälp att ställa relevanta energikrav vid upphandling av produkter, tjänster och byggentreprenader genom att använda Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Kriterierna är avstämda med bransch och myndigheter och tar hänsyn till EU:s gällande lagstiftning. Hållbarhetskriterierna är frivilliga att använda och finns att fritt ladda ner genom vårt kriteriebibliotek.

Genom att använda kriteriebibliotekets sökfunktion sök via miljömål kan du se vilka kriterier inom respektive produktområde som relaterar till miljökvalitetsmålet ”begränsad klimatpåverkan”.

Produktområden där Upphandlingsmyndigheten har kriterier för ökad energiprestanda är:

 • Bygg och fastighet
 • Belysning - temasida om energieffektiv belysning
 • IT-utrustning
 • Medicinteknisk utrustning
 • Storkök
 • Kaffe- och varuautomater
 • Vitvaror
 • Luftfilter för energieffektiv ventilation

Kriterier finns också framtagna för upphandling av elektricitet från förnybara energikällor. Att efterfråga energi eller bränsle från förnybara energikällorgör att investeringarna ökar i förnybar elproduktion. Det ger också minskade risker med försurning, övergödning, radioaktivitet samt klimat.

Om våra hållbarhetskriterier.

Beräkning av livscykelkostnader

Ett sätt att säkerställa att man får den mest energieffektiva produkten eller lösningen är att utvärdera livscykelkostnaderna (Life Cycle Cost - LCC). En LCC-kalkyl visar den totala kostnaden för en produkt under den tid den kommer att användas, inklusive energikostnader och andra driftskostnader. LCC är ett viktigt verktyg för att säkra hög energieffektivitet och låga driftskostnader som normalt betalas av verksamheten.

En LCC-kalkyl är även ett lämpligt verktyg att använda i förarbetet inför en upphandling. Att tidigt skapa sig en bild över affärens totala kostnader är en viktig del i beslutsprocessen inför en upphandling. Kalkylerna visar tydligt vilken produkt eller installation som ger de lägsta driftskostnaderna över nyttjandetiden. LCC kan även hjälpa till att göra sårbarhetstester på olika lösningar utifrån fluktuerande eller stigande energipriser.

Du kan i din upphandling använda dig av Upphandlingsmyndighetens generella eller produktspecifika LCC-kalkyler.

Läs mer och hämta LCC-kalkyler på vår temasida om LCC.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Man_kvinna_lasplatta2.jpg

Verktyg för hållbar upphandling

Vi erbjuder praktiska verktyg för organisationer som vill ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.