Upphandla fordon och transporter med mindre klimatpåverkan

För att minska utsläppen av växthusgaser måste fordon och transporttjänster effektiviseras med el eller förnybara bränslen. Genom upphandlingen kan du ställa miljökrav som leder utvecklingen i rätt riktning.

Varför upphandla energieffektiva transporter?

Transportsektorn står för en tredjedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Den största delen av sektorns utsläpp kommer från vägtransporter. Målsättningen är att minska inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser med 70 procent till 2030. För att uppnå målet måste fordonen och transporttjänsterna effektiviseras och drivas med el och förnybara bränslen.

I upphandling kan du påverka genom att ställa klimatkrav på fordonen eller transporttjänsterna som ni köper in. Samtidigt kan du ställa krav på förnybara bränslen.

Miljöanpassade transporter kan även bidra till exempelvis renare luft i städerna och minskat buller. Att ställa klimatkrav i upphandlingen av fordon och transporter behöver inte innebära ökade kostnader. 
Rapport: Erfarenheter och effekter av miljökrav på transporter (Stockholm Stad, 2016)  

Hållbarhetskriterier för transporter

Hållbarhetskriterier finns framtagna för:

  • persontransporter
  • godstransporter
  • fordon
  • drivmedel
  • däck
  • kollektivtrafik.

Hållbarhetskriterier för transporter i Kriteriebiblioteket

Kriterierna hjälper dig att ställa krav på energianvändning, koldioxidutsläpp, utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten. Du måste ta hänsyn till dessa aspekter för att uppfylla lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (2011:846).

Genom klimatkrav för däck kan du minska bilens bränsleanvändning. Däck med mindre rullmotstånd minskar även buller.

Att efterfråga förnybara bränslen som biogas är ett konkret sätt att gynna cirkulär ekonomi.

Lagkrav kring inköp av hållbara transporter

Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (miljöbilsförordningen)

I denna förordning finns miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters inköp, leasing och användning av bilar samt för vissa upphandlade vägtransporter. Förordningens syfte är att öka andelen miljöanpassade och trafiksäkra bilar.

Transportstyrelsen ser just nu över denna förordning och nytt förslag förväntas redovisas i augusti 2018.
Lär mer om uppdateringen på regeringens webbplats.

Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Denna lag syftar till att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och till att förbättra transportsektorns bidrag till EU:s gemensamma miljö-, klimat- och energipolitik.

Lagen gäller vid köp eller leasing av bilar eller köp av persontransporttjänster som tillhandahålls av ett kollektivtrafikföretag inom ramen för ett avtal om allmän trafik.

Lagen anger att upphandlande myndigheter och enheter ska beakta energi- och miljöpåverkan vid drift under bilens hela livslängd. Den upphandlande myndigheten eller enheten kan använda energi- och miljöpåverkan som ett tilldelningskriterium. I så fall ska driftskostnaderna under bilens hela livslängd för energianvändning och utsläpp av koldioxid, kväveoxider (NOX), icke-metankolväten (NMHC) och partiklar omvandlas till ett belopp i pengar. Detta kan ni även göra i en livscykelkostnadskalkyl.

Förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie

Syftet med denna förordning är att med en supermiljöbilspremie främja en ökad försäljning och användning av nya bilar med låg klimatpåverkan.

Supermiljöbilspremien kommer 1 juli 2018 att bli ersatt av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp. 
Läs mer om den nya bonusen på regeringens webbplats.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Man_kvinna_lasplatta2.jpg

Verktyg för hållbar upphandling

Vi erbjuder praktiska verktyg för organisationer som vill ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.