Tillgänglighet och samtliga användares behov

Genom att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling kan myndigheter bidra till att öka delaktigheten i samhället för alla. Ett av regeringens mål i den nationella upphandlingsstrategin är att varor, tjänster och produkter ska vara tillgängliga och användbara för alla, oavsett funktionsförmåga.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår att Sverige och andra länder ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på jämlika villkor i samhället. De svenska upphandlingslagarna innebär att upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall är skyldiga att beakta tillgänglighet och samtliga användares behov.
 
Såväl upphandlingsstrategin som FN:s konvention betonar att det är viktigt att upphandlande myndigheter och enheter i ett tidigt skede av inköpssprocessen använder sig av principen om universell utformning. Det vill säga att tänka strategiskt för att säkerställa att det som köps in kan användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare. 
 

Universell design är att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar. Alla ska i största möjliga utsträckning kunna använda produkter, miljöer, program och tjänster utan behov av anpassning eller specialutformning. En bättre funktion och utformning av tjänster i samhället gynnar alla, inte bara personer med funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell, enligt Socialstyrelsens termbank. Funktionsnedsättning innefattar många olika variationer i mänskliga förmågor och funktioner. Det kan handla om

  • nedsatt rörelseförmåga
  • nedsatt syn
  • nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet samt nedsatt röst- och talfunktion
  • nedsatt kognitiv förmåga
  • besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet
  • andra nedsättningar och variationer i funktionsförmåga.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar