Tillgänglighet och samtliga användares behov

Genom att tänka på tillgänglighet vid upphandling kan myndigheter bidra till att öka delaktigheten i samhället för alla. Ett av regeringens mål i den nationella upphandlingsstrategin är att varor, tjänster och produkter ska vara tillgängliga och användbara för alla, oavsett funktionsförmåga.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår att Sverige och andra länder ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på jämlika villkor i samhället. De svenska upphandlingslagarna innebär att upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall är skyldiga att beakta tillgänglighet och samtliga användares behov.
 

Universell utformning

Såväl upphandlingsstrategin som FN:s konvention betonar att det är viktigt att upphandlande myndigheter och enheter i ett tidigt skede av inköpssprocessen använder sig av principen om universell utformning. Det vill säga att tänka strategiskt för att säkerställa att det som köps in kan användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare. 
 

Universell design är att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar. Alla ska i största möjliga utsträckning kunna använda produkter, miljöer, program och tjänster utan behov av anpassning eller specialutformning. En bättre funktion och utformning av tjänster i samhället gynnar alla, inte bara personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet inom olika områden 

Tillgänglighet handlar om att skapa möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika villkor. Alla ska ha tillträde till den fysiska miljön, transporter och anläggningar samt tillgång till information, kommunikation, varor, produkter och tjänster, inklusive digitala lösningar. Vid upphandling bör hänsyn tas till alla användares behov.

Byggnation

Tillgänglighet när det gäller offentliga byggnader avser både inre och yttre miljöer. Alla ska kunna ta sig till och från lokaler, ta sig till olika våningsplan och kunna gå på toaletten. Dessutom ställs särskilda krav på till exempel skyltning, trappor och dörrar, samt särskilda krav på inredningen och utrustningen.  

Information och kommunikation 

Alla ska kunna kommunicera med offentliga aktörer som myndigheter, kommuner och landsting och ta del av dess information.

Tillgänglig information handlar om att det ska vara lätt att läsa, höra och förstå. Det kan vara skriftlig information, webbplatser och e-tjänster, film och tv, telefonsamtal, korrespondens och meddelanden samt vid möten och konferenser.

Transporter

Alla ska ha tillgång till kollektivtrafik såsom tåg, buss, flyg och båt, samt andra transporter som till exempel färdtjänst. Tillgänglighet när det gäller transporter omfattar hela resan, från möjlighet att ta sig till hållplatsen, fordon, möjlighet till byte med mera.

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell, enligt Socialstyrelsens termbank. Funktionsnedsättning innefattar många olika variationer i mänskliga förmågor och funktioner. Det kan handla om

  • nedsatt rörelseförmåga
  • nedsatt syn
  • nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet samt nedsatt röst- och talfunktion
  • nedsatt kognitiv förmåga
  • besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet
  • andra nedsättningar och variationer i funktionsförmåga.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar