Tillgänglighet och samtliga användares behov

Enligt upphandlingslagarna är upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall skyliga att ställa krav på tillgänglighet. När det som upphandlas ska användas av fysiska personer och summan av upphandlingen är högre än tröskelvärdet måste tillgänglighetskrav ställas.

 
De svenska upphandlingslagarna innebär att upphandlande myndigheter och enheter i vissa fall är skyldiga att beakta tillgänglighet och samtliga användares behov.
 
Ett av regeringens mål i den nationella upphandlingsstrategin är att varor, tjänster och produkter ska vara tillgängliga och användbara för alla, oavsett funktionsförmåga
 
I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår att Sverige och andra länder ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på jämlika villkor i samhället.
 
Såväl upphandlingsstrategin som FN:s konvention betonar att det är viktigt att upphandlande myndigheter och enheter i ett tidigt skede av inköpsprocessen använder sig av principen om universell utformning. Det vill säga att tänka strategiskt för att säkerställa att det som köps in kan användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare. 
 

Universell design är att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar. Alla ska i största möjliga utsträckning kunna använda produkter, miljöer, program och tjänster utan behov av anpassning eller specialutformning. En bättre funktion och utformning av tjänster i samhället gynnar alla, inte bara personer med funktionsnedsättning.

Webbinarium och film om att ställa krav på  tillgänglighet i upphandling

Lär dig mer om att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att skapa delaktighet i samhället för alla oavsett funktionsförmåga. Se webbinarium som vi gjorde tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD). 

MFD inleder om att prata om begreppen tillgänglighet och delaktighet och vad de betyder.

Vi berättar hur vi skapar ett samhälle för alla genom att ställa krav på tillgänglighet på varor och tjänster som myndigheter, kommuner och regioner köper in. Vad säger lagen om offentlig upphandling (LOU) och vad kan vi erbjuda för stöd?

Ellionor Triay Strömvall och Lena Ceesay, Upphandlingsmyndigheten

Webbinarium 6 november 2019, "Tillgänglighet i upphandling"

Eller se vår presentation "Offentlig upphandling som ett verktyg för att skapa delaktighet i samhället" på Myndigheten för delaktighets konferens "Delaktighetsdagen" den 10 december 2019. Presentationen där är både textad, tecken- och syntolkad.

Offentlig upphandling som ett verktyg för att skapa delaktighet i samhället

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av funktionsförmåga, som kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell, enligt Socialstyrelsens termbank. Funktionsnedsättning innefattar många olika variationer i mänskliga förmågor och funktioner. Det kan handla om

  • nedsatt rörelseförmåga
  • nedsatt syn
  • nedsatt hörsel, dövhet, dövblindhet samt nedsatt röst- och talfunktion
  • nedsatt kognitiv förmåga
  • besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet
  • andra nedsättningar och variationer i funktionsförmåga.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar