Lagar och regler om tillgänglighet

Det finns flera lagar och förordningar som omfattar tillgänglighet. Nedan ges några exempel.

Lagar och regler om tillgänglighet

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller sedan 2009 i Sverige. Konventionen har även ratificerats av EU och är vägledande för arbetet med att förverkliga mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Till konventionen har dess kommitté tagit fram en allmän kommentar nr 2 om tillgänglighet och upphandlingsdirektiven hänvisar till att denna konvention ska beaktas (se LOU-direktivet, skäl 3).

Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderpolitiken

Denna förordning anger att alla statliga myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

Diskrimineringslagen (2008:567)

Diskrimineringslagen omfattar funktionsnedsättning som en av de sju diskrimineringsgrunderna och bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform. Med funktionsnedsättning menas fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Senast uppdaterad:

Relaterad information