Arbetsrättsliga villkor

Den 1 juni 2017 trädde nya bestämmelser i upphandlingslagarna i kraft. LOU, LUF och LUK kompletterades med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. Bestämmelserna avser upphandlingar över tröskelvärdena och enbart upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet.

Målsättning med lagstiftningen

Den 3 maj 2017 antogs proposition 2016/17:163, arbetsrättsliga villkor i upphandling. 

Syftet med bestämmelserna är att motverka att offentliga kontrakt fullgörs av arbetstagare som inte har skäliga arbetsvillkor och att minska risken för snedvridning av konkurrensen genom social dumpning. Upphandlingsreglerna ska säkerställa att de anställda som utför arbete för det offentliga ska ha de villkor som arbetsmarknadens parter kommit överens om. Offentliga medel ska inte heller bidra till att arbetstagare som utför arbete i andra länder än Sverige gör detta under förhållanden som inte är förenliga med ILO:s kärnkonventioner.

Vad de nya bestämmelserna innebär

I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Denna skyldighet, att säkerställa att antagen leverantör ger sina anställda åtminstone vissa minimivillkor, gäller vid upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader samt koncessioner som uppgår till minst de tröskelvärden som gäller enligt respektive lag. Bestämmelserna innebär dock inte att det blir tillåtet att ställa krav på att leverantören ska vara bunden av ett kollektivavtal.

Om svensk rätt inte är tillämplig ska villkor i vissa fall ställas enligt ILO:s kärnkonventioner. Reglerna kommer att införas i de kapitel i respektive lag som innehåller bestämmelser för fullgörande av kontrakt. I lagen om offentlig upphandling (LOU) införs bestämmelserna i 17 kap. 2-5 §§, i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) i 16 kap. 2-5 §§ samt i lagen om upphandling av koncessioner (LUK) i 14 kap. 2-5 §§.

Bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor i LOU, LUF och LUK gäller dock inte för upphandlingar under tröskelvärdena och inte heller för upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster (tjänster enligt bilaga 2 till respektive lag) även om en upphandling uppgår till det tröskelvärde som gäller för dessa tjänster. Det innebär bl.a. att bestämmelserna inte gäller för vissa tjänster inom hälsovård, socialtjänst och hotell och restaurang.

Introduktion till vårt stöd för tillämpning av särskilda arbetsrättsliga villkor

När ska villkoren ställas?

Arbetsrättsliga villkor ska ställas om en upphandling

  • minst uppgår till aktuellt tröskelvärde enligt LOU, LUF eller LUK,
  • inte avser upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster,
  • har påbörjats den 1 juni 2017 eller senare,
  • det är behövligt, och
  • det går att fastställa arbetsrättsliga villkor.

Det är med andra ord inte alltid obligatoriskt att ställa arbetsrättsliga villkor utan det beror bland annat på kontraktsvärde och när upphandlingen påbörjades. Bestämmelserna skiljer sig också åt om kontraktet kommer utföras i Sverige eller där svensk rätt inte är tillämplig.

Senast uppdaterad:

Relaterad information