Efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner

Om kontraktet/koncessionen helt eller delvis kommer att utföras där svensk rätt inte är tillämplig ska arbetsrättsliga villkor ställas i enlighet med ILO:s (International Labour Organisations) kärnkonventioner. Dessa åtta konventioner, som rör diskriminering, lika lön, avskaffande av tvångsarbete och barnarbete, föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt, har FN deklarerat som särskilt grundläggande.

Arbetsrättsliga villkor när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt

17 kap. 4 § LOU [1]
En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig.
Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts enligt första stycket.
Villkoren får avse att de bestämmelser som gäller där arbetet utförs ska följas.

 

Vilka villkor och när ska de ställas?

Bestämmelsen innebär att det är obligatoriskt att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner när svensk arbetsrätt inte är tillämplig om det är behövligt. Syftet med bestämmelsen är att offentliga medel inte ska bidra till att arbetstagare som utför arbete i andra länder än Sverige gör det under förhållanden som inte är förenliga med ILO:s kärnkonventioner. De arbetsrättsliga villkoren får utsträckas till att också omfatta sådana arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet utförs.

Bestämmelsen gäller vid upphandlingar som omfattas av LOU, LUF och LUK om upphandlingen minst uppgår till de tröskelvärden som gäller enligt respektive lag.

Bedömning av behov baseras på riskanalyser

Villkor enligt ILO:s kärnkonventioner ska ställas om det är behövligt, det vill säga om det är risk för brott mot kärnkonventionerna. Kärnkonventionerna är av grundläggande karaktär och därför krävs det inte alltför starka indikationer eller en alltför omfattande utredning på att det föreligger behov i en enskild upphandling av att ställa villkoren.

Upphandlingsmyndigheten har anlitat en oberoende konsult som genomfört riskanalyser för de produktområden som omfattas av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Dessa analyser visar att det finns mycket hög risk att grundläggande rättigheter i arbetslivet inte respekteras inom många produktgrupper. Analyserna kan ligga till grund för att avgöra om det är behövligt att ställa villkor i en viss upphandling.

Läs analyserna av risker i upphandling av varor inom olika produktområden: 

Bygg och fastighet
Fordon och transport
Livsmedel
Sjukvård och omsorg
Städ och kemikalier
Kravpaket giftfri förskola
IT och telekom
Kontor och textilier

Vid behövlighetsbedömningen behöver också möjligheterna till kontroll och uppföljning av villkoren beaktas för att kravställandet inte ska strida mot likabehandlingsprincipen. Därför kan själva riskbedömningen begränsas till de avtal där villkoren kan kontrolleras och följas upp.

ILO:s kärnkonventioner och lokal arbetsrätt

De villkor som ska ställas omfattar ILO:s åtta kärnkonventioner om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (nr 87), om tillämpning av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (nr 98), om tvångs- eller obligatoriskt arbete (nr 29), om avskaffande av tvångsarbete (nr 105), om minimiålder för tillträde till arbete (nr 138), om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning (nr 111), om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (nr 100) och om avskaffande av de värsta formerna av barnarbete (nr 182).

Här hittar du ILO:s kärnkonventioner

Av propositionen (sidan 39) framgår att det får bedömas från fall till fall vilka bestämmelser i ILO:s kärnkonventioner som ska användas som särskilda arbetsrättsliga villkor. Upphandlingsmyndigheten förespråkar dock att villkor ska ställas i enlighet med ILO:s samtliga åtta kärnkonventioner om behov av att ställa villkoren har framkommit vad gäller någon eller några av konventionerna. Detta motiveras av att i länder där det förekommer brott mot ILO:s kärnkonventioner är det vanligen hög risk för brott mot samtliga kärnkonventioner.

Utöver de obligatoriska villkoren får myndigheter och enheter ställa villkor om att arbetet ska utföras enligt de arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet utförs. Lön och arbetstid regleras inte i ILO:s kärnkonventioner utan istället genom lagstadgade minimilöner och lagstiftning om arbetstid/övertid.

Leverantörer som verkar på den internationella marknaden har ofta rutiner och praxis för att kontrollera arbetsförhållanden genom sociala revisioner. Där ingår vanligtvis uppföljning av både ILO:s kärnkonventioner och lokal arbetsrättslig lagstiftning om t.ex. lön och arbetstid. I praktiken har det visat sig enklare att följa upp lokal arbetsrättslig lagstiftning i form av minimilön och övertid än vissa av ILO:s kärnkonventioner. Enligt Upphandlingsmyndighetens uppfattning finns det därmed skäl för upphandlande myndigheter och enheter att ställa krav på att leverantören ska följa arbetsrättsliga bestämmelser i landet där arbetet utförs.

Krav på underleverantörer

En upphandlande myndighet eller enhet ska också kräva att leverantören säkerställer att dennes underleverantörer i alla led i leverantörskedjan som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts. Med direkt medverkar avses de underleverantörer som direkt medverkar till att producera en vara eller utföra en tjänst, exempelvis som slutmonteringen av en vara men inte tillverkning av komponenter eller utvinning av råvaror. Det är i praktiken omöjligt för leverantörer att säkerställa att deras underleverantörer i den globala leverantörskedjan efterlever villkoren till 100 procent. Enligt Upphandlingsmyndighetens uppfattning bör bestämmelsen därför tolkas så att leverantören säkerställer efterlevnaden genom att ha och tillämpa rutiner för att upptäcka avvikelser och vidta åtgärder i leverantörskedjan.

Läs mer om motsvarande bestämmelser om underleverantörer för svenska förhållanden

Villkor enligt ILO:s kärnkonventioner och lokal arbetsrätt

Upphandlingsmyndigheten håller på att ta fram ytterligare vägledning för utformning av särskilda kontraktsvillkor och uppföljning.

  • Fotnoter
    [1] Motsvarande bestämmelser finns i 16 kap. 4 § LUF och 14 kap. 4 § LUK

Senast uppdaterad:

Relaterad information