Introduktion till vårt stöd för tillämpning av särskilda arbetsrättsliga villkor

Här beskriver vi lite närmare kring målsättningen för och begreppet särskilda arbetsrättsliga villkor samt vårt stöd kring dessa frågor.

Målsättning med de nya reglerna

De bestämmelser som infördes den 1 juni 2017 om arbetsrättsliga villkor kompletterar de målsättningsbestämmelser som finns i 4 kap. 3 § i såväl lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF) som i lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Av målsättningsbestämmelserna framgår att upphandling bör användas för att uppnå miljömässiga och sociala mål om upphandlingens art motiverar detta.

De nya bestämmelserna ska säkerställa att arbetstagare som utför offentliga kontrakt får grundläggande villkor för lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal (eller i vissa fall enligt lag). Syftet är också att uppnå en sund konkurrens på lika villkor.

Om särskilda kontraktsvillkor

Rubriken ”särskilda arbetsrättsliga villkor” innebär att kraven utformas som så kallade särskilda villkor för fullgörande av kontrakt (17 kap. 1 § LOU, 16 kap. 1 § LUF samt 14 kap. 1 § LUK). Det som utmärker sådana villkor är att de ska anges i upphandlingsdokumenten, men särskiljas från tekniska specifikationer, kvalificeringskrav och tilldelningskriterier. Ett anbud från en leverantör ska förkastas om leverantören förklarar sig inte vilja eller kunna följa uppställda särskilda villkor för fullgörandet. Villkoren ska inte påverka utvärderingen av anbuden. Villkoren behöver inte heller vara uppfyllda när anbudet lämnas.

Bestämmelserna innebär att upphandlande myndigheter och enheter under vissa förutsättningar blir skyldiga att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor. Skyldigheten gäller bara vid upphandlingar som minst uppgår till de tröskelvärden som gäller enligt respektive lag och enbart för sådana upphandlingar som påbörjas efter att bestämmelserna trätt i kraft den 1 juni 2017. Bestämmelserna omfattar upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader och koncessioner. Bestämmelserna gäller däremot inte för upphandlingar som är undantagna lagarnas tillämpningsområden enligt 3 kap. i respektive lag.

Bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor i LOU, LUF och LUK gäller heller inte för upphandlingar under tröskelvärdena och inte heller för upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster (tjänster enligt bilaga 2 till respektive lag) även om en upphandling uppgår till det tröskelvärde som gäller för dessa tjänster. Det innebär bl.a. att bestämmelserna inte gäller för vissa tjänster inom hälsovård, socialtjänst och hotell och restaurang.

Vid upphandlingar som understiger tröskelvärdena finns ingen skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att ställa några arbetsrättsliga villkor. Det är vidare endast in de fall som det behövs (är behövligt) som upphandlande myndigheter och enheter blir skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor.

Det är givetvis fullt möjligt att ställa arbetsrättsliga villkor oavsett om någon skyldighet föreligger eller inte. Det följer av huvudregeln enligt upphandlingsrätten att en upphandlande myndighet eller enhet i princip får ställa vilka krav den vill så länge kraven har anknytning till det som anskaffas och uppfyller de grundläggande principerna, dvs. att de bl.a. är proportionella och icke diskriminerande.

Upphandlingsmyndighetens stöd

Upphandlingsmyndigheten ger stöd för att underlätta tillämpningen av bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor. Vårt stöd utgår från proposition 2016/17:163, Arbetsrättsliga villkor i upphandling, och kompletteras med information från bl.a. fördjupade studier och samverkan med berörda parter, myndigheter och andra intressenter. Stödet kommer utvecklas och kompletteras successivt i takt med att praktisk tillämpning och praxis tillkommer.

Stödet ger vägledning till upphandlande myndigheter och enheter vid bland annat bedömningen av om och när det finns behov av att ställa särskilda arbetsrättsliga villkor, hur villkor fastställs, hur leverantörer kan uppfylla villkoren och hur uppföljning kan genomföras. Syftet är att uppnå en enhetlig praktisk tillämpning och därmed en ökad förutsägbarhet. Vägledningarna är frivilliga att använda.

Stödet avser upphandlingar enligt LOU, LUF och LUK. Den lagtext som återges är hämtad från LOU. Motsvarande reglering finns i LUF och LUK.

Den vägledande informationen innehåller Upphandlingsmyndighetens tolkning och beskrivning av nämnda bestämmelser.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar